01.

Wykonywanie zawodu

Dokument pwz, indywidualne i grupowe praktyki, przeszkolenie po przerwie ....

Przejdź do zakładki

02.

Składki, pożyczki, zapomogi

Dział Księgowości zajmuje się składkami, pożyczkami, funduszem integracyjnym...

Przejdź do zakładki

03.

Kształcenie podyplomowe

Kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne, dokształcające, szkolenia, refundacja kosztów ...

Przejdź do zakładki

04.

Komisje i zespoły problemowe

Organizacja konferencji, warsztatów, opiniowanie aktów prawnych...

Przejdź do zakładki

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 marca w Biurze OIPIP dyżurować będzie dla Państwa prawnik.

Dyżury prawne będą w każdą II sobotę miesiąca w godzinach 9.00-12.00

Zainteresowane osoby prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się.

Szanowni Państwo,

uprzejmie in formujemy, iż aby uzyskać opinię dotyczącą sposobu podziału środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w poz, zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14.10.2015r zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, należy zwrócić się ze stosownym wnioskiem do biura OIPIP w Katowicach. Wzór wniosku w załączeniu. 

Załączniki:
Pobierz plik (wzór wniosku-2.pdf)wniosek o podwyzki[ ]305 kB

Informacja w sprawie opiniowania sposobu podziału dodatkowych środków
przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne

 

Informujemy, iż obowiązujące przepisy prawa w zakresie treści wniosku składanego przez Śwadczeniodawcę celem wydania opinii przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Połoznych w Katowicach co do sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne, nie nakładają żadnych szczególnych wymogów w tym zakresie. Treść wniosku, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2015.1628) winna wskazywać na kwotę dodatkowych środków w przeliczeniu na etat (lub równoważnik etatu) oraz termin, na jaki podana kwota jest przeznaczona, z uwaględnieniem okresów wskazanych w ww rozporządzeniu i dat granicznych zmieniających wysokość tych kwot.

Podane wzory formularzy oraz tabel na stronie internetowej Izby stanowią wyłącznie propozycję dla Świadczeniodawców składających wnioski o opinię, co do sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne. Korzystanie z nich nie jest obligatoryjne.

 

Załączniki:
Pobierz plik (opinia prawna dot podwyzek.odt)opinia prawna dot podwyzek.odt[ ]29 kB

Uprzejmie informujemy, aby uzyskać opinię dotyczącą sposobu podziału środków określonych w 2 ust.3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r. w sprawie określenia ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r. poz 1400 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r. poz 1628), należy zwrócić się z wnioskiem do biura OIPiP w Katowicach zawierającym informacje o ilości etatów przeliczeniowych pielęgniarek/położnych realizujących świadczenia oraz zastosowanego klucza podziału środków (wzór wniosku do pobrania w załączeniu).