Newsletter

Zapomogi pośmiertne

REGULAMIN POMOCY SOCJALNEJ

I.      POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Prawo do pomocy socjalnej z funduszu samopomocowego mają wyłącznie członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach regularnie opłacający składki członkowskie i nie posiadający wymagalnych zobowiązań w stosunku do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

2. Regularne opłacanie składek członkowskich oznacza opłacanie składki członkowskiej w terminach przewidzianych odrębnymi przepisami.

3. Osoby po wpisaniu do rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach mają prawo korzystać ze świadczeń w ramach niniejszego regulaminu dopiero po 3 miesiącach regularnego opłacania składki członkowskiej.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do osób, które nie opłacały składki członkowskiej w sposób regularny.

§ 2. 1. Pomoc socjalna przeznaczona jest na udzielanie pomocy materialnej w formach:

1)      zapomóg pośmiertnych,

2)      zapomóg chorobowych,

3)      zapomóg losowych,

4)      zapomóg dla pielęgniarek i położnych, które utraciły zatrudnienie,

5)      pożyczek socjalnych.

2. Szczegółowe warunki udzielania poszczególnych form pomocy materialnej określają poniższe rozdziały.

§ 3. Decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania pomocy socjalnej określonej w niniejszym regulaminie podejmuje Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Katowicach lub jej Prezydium, na podstawie indywidualnej opinii Komisji Socjalnej, za wyjątkiem pożyczek socjalnych, które przyznaje Komisja Socjalna.

§ 4. Wypłata świadczeń przyznanych w ramach pomocy materialnej winna nastąpić nie później niż 7 dni od dnia podjęcia uchwały.


II.     
ZASADY PRZYZNAWANIA ZAPOMÓG POŚMIERTNYCH

§ 5. 1. Zapomoga pośmiertna przysługuje członkowi Okręgowej Izby po zmarłym współmałżonku i dziecku do 18 roku życia, a w przypadku dzieci pobierających naukę do 26 roku życia.

2. Wysokości zapomogi pośmiertnej ustala się na kwotę 500,00 zł.

§ 7. 1. Wniosek o przyznanie zapomogi pośmiertnej należy złożyć terminie 6 miesięcy od dnia śmierci współmałżonka lub dziecka członka Okręgowej Izby.

2. Do wniosku o przyznanie zapomogi pośmiertnej należy dołączyć kserokopię aktu zgonu zmarłego współmałżonka lub dziecka.

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek_o_przyznanie_zapomogi_wyd_V.pdf)Wniosek_o_przyznanie_zapomogi_wyd_V.pdf[ ]256 kB