W załączeniu ogłoszenie o konkursie na stanowisko:

- Pielęgniarki Oddziałowej oddziału I- rehabilitacji oddechowej
- Pielęgniarki Oddziałowej oddziału II- chorób płuc i gruźlicy
- Pielęgniarki Oddziałowej oddziału III- chorób płuc i chemioterapii nowotworów
- Pielęgniarki Oddziałowej Izby Przyjęć

Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach

Załączniki:
Pobierz plik (20160620063542.pdf)20160620063542.pdf[ ]57 kB

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach planuje organizację kursu kwalifikacyjnego DLA POŁOŻNYCH w dziedzinie Pielęgniarstwo Anestezjologiczne
i Intensywna Opieka w Położnictwie i Ginekologii.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KURSU:

Posiadanie prawa wykonywania zawodu położnej,
Posiadanie minimum 6 miesięcznego stażu pracy w zawodzie,
Regularne opłacanie składek członkowskich na rzecz OIPiP w Katowicach,
Złożenie wniosku zgłoszeniowego na kurs,

Legitymowanie się zaświadczeniem o ukończonym kursie specjalistycznym
z zakresu: EKG i RKO.


PLANOWANY TERMIN REALIZACJI KURSU – rozpoczęcie kursu planowane jest
w okresie wakacyjnym, zakończenie - koniec listopada / początek grudnia 2016 roku.

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH – Ośrodek Kształcenia OIPiP
w Łaziskach Górnych ul. Wodna 15.


Osoby zainteresowane kursem proszone są o pilny kontakt z Działem Kształcenia Podyplomowego telefon 32 256 56 00.


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na Uroczyste Obchody 25-lecia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, które odbędą się 30 września 2016r w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu ul. Gen. De Gaulle'a 17 o godz. 15.30. Podczas uroczystości zostaną przyznane statuetki Diamentowy Czepek.
Po części oficjalnej zapraszamy serdecznie na spektakl Złodziej- komedię jednego najpopularniejszych brytyjskich autorów Erica Chappella w reżyserii Cezarego Żaka.  
Planowana godzina spektaklu 18.00.

Dział Kształcenia Podyplomowego OIPIP w Katowicach uprzejmie informuję, że
w związku z realizacją kursów na podstawie nowych programów kształcenia zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia zmieniły się zasady realizacji kształcenia w wielu aspektach: Aktualnie do większości kursów kwalifikacyjnych wymagane jest posiadanie innych kursów specjalistycznych, głównie EKG, RKO – pielęgniarka/położna przystępując do kursu kwalifikacyjnego zobowiązana jest legitymować się zaświadczeniem o ukończonym kursie specjalistycznym wymaganym do wybranego kursu kwalifikacyjnego.

Zmianie uległy rodzaj oraz liczba godzin dydaktycznych – obecnie oprócz wykładów i zajęć stażowych bardzo często zajęcia realizowane są w formie warsztatów/seminariów/ćwiczeń w grupach i ćwiczeń symulowanych.

Znacznie zmieniły się warunki zaliczenia zajęć teoretycznych i praktycznych. Aktualnie metody sprawdzania efektów kształcenia obejmują: zakres wiedzy, zakres umiejętności oraz zakres kompetencji społecznych.

Obecnie wszystkie programy kształcenia przewidują dodatkowe godziny w ramach nakładu pracy własnej uczestnika kursu.

Zmianie uległy wymogi dotyczące kwalifikacji kadry dydaktycznej ( obecnie w wielu kursach kadra dydaktyczna powinna posiadać oprócz tytułu magistra pielęgniarstwa/położnictwa także specjalizacje w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub ukończony inny kurs).

Powyższe zmiany powodują , że uczestnik kursu zobowiązany jest w trakcie realizacji kształcenia, do opracowania kilku/kilkunastu prac pisemnych w ramach zajęć teoretycznych oraz zaliczenia staży na podstawie dodatkowych prac pisemnych ( proces pielęgnowania, opis/analiza przypadku). Informujemy, że wymogi te nie są wskazane przez kierowników kursu tylko są obligatoryjne dla każdego organizatora, który ma obowiązek realizacji kształcenia zgodnie z wymogami programowymi i podlega kontroli Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.
Wszystkich uczestników kursów prosimy o wyrozumiałość, jednakże wymogi określone przez kierowników kursów wynikają z konieczności realizacji kształcenia na najwyższym poziomie, w oparciu o obowiązujące przepisy.

 

Hanna Dobrowolska

Dział Kształcenia Podyplomowego

Szanowni Państwo,

w załączeniu przedstawiamy zapytanie NIPIP w związku z wejściem w życie rozporządzenia MZ z dnia 20 kwietnia br. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe.

Załączniki:
Pobierz plik (pismo NIPIP.pdf)pismo NIPIP.pdf[ ]286 kB

w związku z licznymi sygnałami dotyczącymi nieprawidłowości w realizacji podwyżek dla pielęgniarek i położnych NRPIP zwróciła się do Ministra Zdrowia z pismem wnoszącym o podjęcie działań zmierzających do ujednolicenia interpretacji przepisów rozporządzenia MZ z dnia 14 października 2015r zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, w załączeniu do wiadomości pismo zawierające odpowiedź Ministra Zdrowia, pismo NFZ oraz pismo NRPIP.

Załączniki:
Pobierz plik (pismo NRPiP-1.pdf)pismo NRPiP-1.pdf[ ]760 kB
Pobierz plik (pismo NFZ.pdf)pismo NFZ.pdf[ ]491 kB
Pobierz plik (odpowiedż MZ-1.pdf)odpowiedż MZ-1.pdf[ ]2595 kB

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy dokument powołujący Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego podpisany w dniu 27 kwietnia 2016r podpisany przez 15 samorządów zawodowych z terenu Województwa Śląskiego, w skład których wchodzą: 

Izba Komornicza w Katowicach
Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Śląska Izba Aptekarska
Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach
Beskidzka Izba Lekarska
Śląska Okręgowa Izba Architektów
Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach
Izba Notarialna w Katowicach
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
Okręg Śląski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie
Okręgowa Izba Radców Prawnych
Śląska Izba Lekarska

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (20160429083944.pdf)Porozumienie[Porozumienie]209 kB