Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zachęca wszystkie pielęgniarki i położne, które posiadają tytuł licencjata,
aby kontynuowały kształcenie i podjęły studia magisterskie. Studia II stopnia dają nie tylko osobistą satysfakcję z podnoszenia własnych kwalifikacji oraz wykształcenia,
ale także otwierają ścieżkę kariery zawodowej w ochronie zdrowia, gdyż są wymogiem obowiązkowym w tym zakresie.
Warunkiem rozpoczęcia ubiegania się o wyższe stanowiska w ochronie zdrowia jest tytuł magistra. Wymogu tego nie zastąpi ukończenie innych kursów.
Tytuł magistra otwiera drogę do stanowisk związanych z zarządzaniem i kierowaniem poszczególnymi jednostkami w podmiotach leczniczych, daje możliwość ubiegania się o lepszą pracę, wyższe zarobki oraz większe możliwości rozwoju zawodowego.
Dyplom studiów magisterskich to atut na rynku pracy, potwierdzenie uzyskanych kompetencji, kwalifikacji oraz umiejętności, co pozwala na wyróżnienie wśród konkurencji, prestiż oraz stabilizację finasową.

W związku ze zobowiązaniem Pana Piotra Warczyńskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, podjętym na  posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. pielęgniarek, położnych i innych pracowników opieki zdrowotnej przekazujemy, w załączeniu, przygotowany przez Zespół do opracowania strategii rozwiązań systemowych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dokument pt. „Analiza funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce oraz propozycje strategii rozwiązań systemowych” wraz ze zdaniami odrębnymi.

w załączeniu odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na interpelację poselską Pani Danuty Pietraszewskiej w sprawie samodzielnie funkcjonujących podmiotów pielęgniarskich i położniczych realizujących świadczenia poz.

Załączniki:
Pobierz plik (20160701081530.pdf)20160701081530.pdf[ ]173 kB

W załączeniu pismo Ministra Zdrowia kierowane do wojewodów dotyczące uprawnień ratowników medycznych i pielęgniarek systemu.

Zachęcamy do zapoznania się.

Załączniki:
Pobierz plik (pismo MZ do wojewodów.pdf)pismo MZ do wojewodów.pdf[ ]1083 kB

W załączeniu ogłoszenie o konkursie na stanowisko:

- Pielęgniarki Oddziałowej oddziału I- rehabilitacji oddechowej
- Pielęgniarki Oddziałowej oddziału II- chorób płuc i gruźlicy
- Pielęgniarki Oddziałowej oddziału III- chorób płuc i chemioterapii nowotworów
- Pielęgniarki Oddziałowej Izby Przyjęć

Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach

Załączniki:
Pobierz plik (20160620063542.pdf)20160620063542.pdf[ ]57 kB

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach planuje organizację kursu kwalifikacyjnego DLA POŁOŻNYCH w dziedzinie Pielęgniarstwo Anestezjologiczne
i Intensywna Opieka w Położnictwie i Ginekologii.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KURSU:

Posiadanie prawa wykonywania zawodu położnej,
Posiadanie minimum 6 miesięcznego stażu pracy w zawodzie,
Regularne opłacanie składek członkowskich na rzecz OIPiP w Katowicach,
Złożenie wniosku zgłoszeniowego na kurs,

Legitymowanie się zaświadczeniem o ukończonym kursie specjalistycznym
z zakresu: EKG i RKO.


PLANOWANY TERMIN REALIZACJI KURSU – rozpoczęcie kursu planowane jest
w okresie wakacyjnym, zakończenie - koniec listopada / początek grudnia 2016 roku.

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH – Ośrodek Kształcenia OIPiP
w Łaziskach Górnych ul. Wodna 15.


Osoby zainteresowane kursem proszone są o pilny kontakt z Działem Kształcenia Podyplomowego telefon 32 256 56 00.


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na Uroczyste Obchody 25-lecia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, które odbędą się 30 września 2016r w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu ul. Gen. De Gaulle'a 17 o godz. 14.30. Podczas uroczystości zostaną przyznane statuetki Diamentowy Czepek.
Po części oficjalnej zapraszamy serdecznie na spektakl Złodziej- komedię jednego najpopularniejszych brytyjskich autorów Erica Chappella w reżyserii Cezarego Żaka.  
Planowana godzina spektaklu 18.00.

PROŚBA O KONTAKT:  Członkowie organów wszystkich kadencji samorządu zawodowego: w związku z obchodami 25-lecia uprzejmie prosimy o kontakt z OIPIP celem aktualizacji Państwa danych adresowych

Będziemy wdzięczni za kontakt

Uprzejmie informujemy, iż po weryfikacji zgłoszeń ponownie uruchomiliśmy formularz rejestracyjny na uroczystości. Mamy jeszcze 200 wolnych miejsc- serdecznie zachęcamy do zgłaszania swojego udziału.

Dział Kształcenia Podyplomowego OIPIP w Katowicach uprzejmie informuję, że
w związku z realizacją kursów na podstawie nowych programów kształcenia zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia zmieniły się zasady realizacji kształcenia w wielu aspektach: Aktualnie do większości kursów kwalifikacyjnych wymagane jest posiadanie innych kursów specjalistycznych, głównie EKG, RKO – pielęgniarka/położna przystępując do kursu kwalifikacyjnego zobowiązana jest legitymować się zaświadczeniem o ukończonym kursie specjalistycznym wymaganym do wybranego kursu kwalifikacyjnego.

Zmianie uległy rodzaj oraz liczba godzin dydaktycznych – obecnie oprócz wykładów i zajęć stażowych bardzo często zajęcia realizowane są w formie warsztatów/seminariów/ćwiczeń w grupach i ćwiczeń symulowanych.

Znacznie zmieniły się warunki zaliczenia zajęć teoretycznych i praktycznych. Aktualnie metody sprawdzania efektów kształcenia obejmują: zakres wiedzy, zakres umiejętności oraz zakres kompetencji społecznych.

Obecnie wszystkie programy kształcenia przewidują dodatkowe godziny w ramach nakładu pracy własnej uczestnika kursu.

Zmianie uległy wymogi dotyczące kwalifikacji kadry dydaktycznej ( obecnie w wielu kursach kadra dydaktyczna powinna posiadać oprócz tytułu magistra pielęgniarstwa/położnictwa także specjalizacje w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub ukończony inny kurs).

Powyższe zmiany powodują , że uczestnik kursu zobowiązany jest w trakcie realizacji kształcenia, do opracowania kilku/kilkunastu prac pisemnych w ramach zajęć teoretycznych oraz zaliczenia staży na podstawie dodatkowych prac pisemnych ( proces pielęgnowania, opis/analiza przypadku). Informujemy, że wymogi te nie są wskazane przez kierowników kursu tylko są obligatoryjne dla każdego organizatora, który ma obowiązek realizacji kształcenia zgodnie z wymogami programowymi i podlega kontroli Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.
Wszystkich uczestników kursów prosimy o wyrozumiałość, jednakże wymogi określone przez kierowników kursów wynikają z konieczności realizacji kształcenia na najwyższym poziomie, w oparciu o obowiązujące przepisy.

 

Hanna Dobrowolska

Dział Kształcenia Podyplomowego

Szanowni Państwo,

w załączeniu przedstawiamy zapytanie NIPIP w związku z wejściem w życie rozporządzenia MZ z dnia 20 kwietnia br. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe.

Załączniki:
Pobierz plik (pismo NIPIP.pdf)pismo NIPIP.pdf[ ]286 kB