Newsletter

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych

Okręgowa Rada kieruje działalnością Okręgowej Izby i wykonuje zadania samorządu na obszarze działania Izby, w szczególności:
 1. wykonuje uchwały okręgowego zjazdu;
 2. stwierdza oraz przyznaje prawo wykonywania zawodu;
 3. prowadzi rejestr pielęgniarek i rejestr położnych;
 4. powołuje komisje i zespoły problemowe i kieruje ich pracą;
 5. prowadzi bieżące sprawy izby i wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę;
 6. składa roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności oraz z wykonania budżetu przed okręgowym zjazdem;
 7. współpracuje z terenowymi organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego.

Skład Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach:
 1. Mariola Bartusek - Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 2. Brylak-Kozdraś Czesława - Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 3. Kuźnik Joanna - Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 4. Szczudłowski Bartosz - Sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 5. Grelowska Anna - Skarbnik Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 6. Baran Małgorzata
 7. Chrzęstek Ewelina
 8. Cieślik Krystyna
 9. Dyla Jolanta
 10. Dyrbuś Bogusława
 11. Franek Grażyna
 12. Grabowska Maria
 13. Kazus Jadwiga
 14. Malara  Mirosława
 15. Maślanka Małgorzata
 16. Molka Ewa
 17. Morawska Grażyna
 18. Ochocka Beata
 19. Piórkowska Marta
 20. Ptok Krystyna
 21. Sajewicz Grażyna
 22. Szolc Norbert
 23. Wójs Henryk
 24. Zasuń Jadwiga
 25. Zygmuntowicz Iwona


Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

W skład Prezydium Okręgowej Rady wchodzą przewodniczący Okręgowej Rady wybrany przez Okręgowy Zjazd oraz wybrani przez Okręgową Radę spośród jej członków wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik i członkowie.

Prezydium działa w imieniu Okręgowej Rady w sprawach określonych jej uchwałą, z wyjątkiem spraw określonych w art. 31 pkt 6 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych. 


Skład Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach:
 1. Mariola Bartusek - Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 2. Brylak-Kozdraś Czesława - Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 3. Kuźnik Joanna - Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 4. Szczudłowski Bartosz - Sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 5. Grelowska Anna - Skarbnik Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 6. Baran Małgorzata
 7. Kazus Jadwiga
 8. Maślanka Małgorzata
 9. Morawska Grażyna
 10. Sajewicz Grażyna
 11. Zasuń Jadwiga
 12. Zygmuntowicz Iwona