Wykonywanie zawodu

Dokument pwz, indywidualne i grupowe praktyki, przeszkolenie po przerwie

Przejdź do zakładki

Składki, pożyczki, zapomogi

Dział Księgowości zajmuje się składkami, pożyczkami, funduszem integracyjnym

Przejdź do zakładki

Kształcenie podyplomowe

Kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne, dokształcające, szkolenia, refundacja kosztów

Przejdź do zakładki

Komisje i zespoły problemowe

Organizacja konferencji, warsztatów, opiniowanie aktów prawnych

Przejdź do zakładki

Obowiązująca od 1 kwietnia br. ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U z 31 marca, poz. 567), wprowadziła wiele zmian do obowiązujących przepisów prawa. Są wśród nich także zapisy, które bezpośrednio wpłyną na sytuację zawodową pielęgniarek i położnych. Poniżej zostały one przedstawione.

I.                    Zmiany w zakresie przeszkolenia po przerwie.

Art. 10 w/w ustawy, wprowadził nowy przepis (tj. art. 26b) do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Zgodnie z jego brzmieniem w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374), lub innych nadzwyczajnych okoliczności zagrażających zdrowiu i życiu wielu osób, pielęgniarka lub położna, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierzają podjąć jego wykonywanie, może rozpocząć wykonywanie zawodu w podmiocie leczniczym, po uprzednim zawiadomieniu o tym okręgowej rady pielęgniarek i położnych właściwej ze względu na planowane miejsce wykonywania zawodu.

                W takiej sytuacji pielęgniarka i położna w okresie pierwszych 2 tygodni pracy swoje obowiązki zawodowe wykonuje we współpracy z inną pielęgniarką lub położną wykonującą zawód w tym samym podmiocie leczniczym. Okres ten zostanie zaliczony do okresu przeszkolenia określonego w art. 26 ust. 1 (tj. okresu wymaganego przy odbyciu przeszkolenia wg dotychczasowych zasad), jeśli pielęgniarka lub położna zawiadomi o zamiarze wykonywania zawodu w terminie roku od dnia zakończenia wykonywania zawodu w warunkach wyjątkowych, o których mowa w nowym przepisie.

II.                  Pielęgniarki pobierające krew w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 1 kwietnia 2020 r.:

1. Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

Wytyczne dotyczące udzielania świadczeń w rodzajach opieka paliatywna i hospicyjna, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, oraz dla zakresu wentylacji mechanicznej w warunkach domowych znajdują się w załącznikach

Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla położnych rodzinnych / położnych podstawowej opieki zdrowotnej znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-w-stanie-epidemii-wirusa-sarscov2-dla-poloznychhttps://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-w-stanie-epidemii-wirusa-sarscov2-dla-poloznych oraz w załączniku

Stanowisko nr 34 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie uznania choroby zakaźnej wywołanej u pielęgniarki lub położnej wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zawodową w załączniku

Załączniki:
Pobierz plik (SKMBT_C28020040115520-scalone.pdf)SKMBT_C28020040115520-scalone.pdf[ ]564 kB

Szanowni Państwo,

 Uprzejmie informuje o powołaniu w ramach porozumienia z dnia 26.03.2020 r. zespołu adwokatów z Izby Adwokackiej w Katowicach gotowych do udzielania nieodpłatnych porad prawnych pracownikom służ medycznych w sprawach związanych z sytuacją epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Porady prawne będą udzielane telefonicznie lub drogą mailową.

W załączeniu lista adwokatów wraz z numerami telefonów oraz adresami e-mail.

 

Przewodnicząca ORPIP w Katowicach

dr nauk. o zdr. Anna Janik 

Klinika Matmy oferuje bezpłatne internetowe korepetycje z matematyki, fizyki i informatyki w czasie kwarantanny dla dzieci Pracowników Systemu Opieki Zdrowotnej, tj. pielęgniarzy, salowych, położnych, diagnostów, ratowników medycznych i lekarzy. Wolontariuszami są nauczyciele, uczniowie i absolwenci szkół średnich oraz uczelni wyższych w kraju i za granicą. Projekt spotyka się z entuzjastycznym odbiorem - w ciągu zaledwie dwóch dni do pomocy zgłosiło się już ponad 100 osób. 

Przydatne informacje, regulamin oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się pod adresem http://klinikamatmy.pl/

Można nas znaleźć oraz pisać do nas również na Facebooku: https://www.facebook.com/klinikamatmy


Z wyrazami szacunku

Jan Zając, Kierownik Projektu Klinika Matmy

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 31 marca 2020 r.:

1. Do Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych dotarła dzisiaj z Ministerstwa Zdrowia druga bezpłatna partia środków ochrony indywidulanej i środków dezynfekcyjnych dla pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia zdrowotne w formie praktyk zawodowych.
2. Przygotowana została przez radcę prawnego NIPiP opinia na zapytania pielęgniarek, położnych dotyczące, czy podmiot leczniczy, w którym pielęgniarka, położna wykonuje świadczenia zdrowotne, może ją zmusić do podpisania oświadczenia o treści: „Od dnia … kategorycznie oświadczam o zawieszeniu pracy w …. . Od dnia …. ograniczam swoją działalność zawodową do jednego podmiotu leczniczego ……… (nazwa podmiotu) na stanowisku pielęgniarki.”