">

Strona startowa

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U poz 182 oraz z 2016 r. poz. 1957) w postępowaniu konkursowym powinny zostać złożone oryginały dokumentów stwierdzających kwalifikacje zawodowe albo ich odpisy poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza