">

Wykonywanie zawodu

Dokument pwz, indywidualne i grupowe praktyki, przeszkolenie po przerwie

Przejdź do zakładki

Składki, pożyczki, zapomogi

Dział Księgowości zajmuje się składkami, pożyczkami, funduszem integracyjnym

Przejdź do zakładki

Kształcenie podyplomowe

Kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne, dokształcające, szkolenia, refundacja kosztów

Przejdź do zakładki

Komisje i zespoły problemowe

Organizacja konferencji, warsztatów, opiniowanie aktów prawnych

Przejdź do zakładki

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na bezpłatny 2-dniowy kurs/szkolenie dla pielęgniarek i położnych z zakresu "obsługa i pielęgnacja portu naczyniowego".

Kurs odbędzie się w dniach:

6-7 listopada 2017 r. w godzinach 09:00 - 16:00 w NZOZ Medico w Sosnowcu (liczba miejsc ograniczona) UWAGA!!! Brak miejsc!!!

8-9 listopada 2017 r. w godzinach 09:00 - 16:00 w Ośrodku Kształcenia w Łaziskach Górnych.

Kurs nie wymaga logowania w systemie SMK. Osoby zainteresowane wysyłają tylko kartę udziału w szkoleniu.

Więcej informacji w załączniku.

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej

(Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039)

Pielęgniarki i Położne, wpisane do Rejestru prowadzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych, zgodnie z Art. 46. Ustawy

"są obowiązane do niezwłocznego zawiadomienia właściwej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych o wszelkich zmianach danych, o których mowa w art. 44 ust. 1" tj. między innymi o zmianach dotyczących:

- imienia i nazwiska

- tytułu zawodowego

- ukończonej szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych, numeru dyplomu i daty jego wydania oraz roku ukończenia tej szkoły

- dacie i rodzaju ukończonego kształcenia podyplomowego, nazwę organizatora kształcenia wydającego zaświadczenie oraz w przypadku szkolenia specjalizacyjnego numer dyplomu oraz datę jego wystawienia

- nazwy pracodawcy oraz daty zatrudnienia i stanowiska, poczynając od daty rozpoczęcia wykonywania zawodu

"jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania"

Ponad to Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U.174.1038) w art.11 - zawierającym katalog obowiązków członków samorządu, w ust. 2, pkt 5) stanowi, że: pielęgniarka i położna ma obowiązek aktualizować dane w rejestrze pielęgniarek i rejestrze położnych.

USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

USTAWA z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych

Więcej informacji tutaj...

 

Szanowni Państwo,

W dniu 6.10.2017 r. w Domu lekarza przy ul. Grażyńskiego 49 w Katowicach odbędzie się X Konferencja Naukowo – Szkoleniowa nt. „NOMED 2017”.

Konferencja jest zorganizowana pod patronatem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Zarządzie Oddziału w Katowicach, Zespołu Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Zarządzie Oddziału w Katowicach, oraz Zespołu ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego działającego w ramach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Lista osób zakwalifikowanych na konferencję oraz program w załącznikach.

 

Szanowni Państwo,

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu organizuje konferencję pt. "Zagrożenia zdrowotne kobiet w XXI wieku" część II.

Konferencja odbędzie się 27 października 2017 r. w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu.

Szczegółowe informacje o konferencji oraz karta zgłoszenia w załączniku.

 

Szanowni Państwo,

Zespół ds. pielęgniarstwa psychiatrycznego zaprasza na konferencję "Zaburzenia seksualne".

Konferencja odbędzie się w dniu 10.10.2017 r. o godz. 10:00 w restauracji Club 99, ul. Bracka 16 Katowice.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 06.10.2017 r. na załączonej karcie zgłoszenia.

Program konferencji w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (karta zgłoszenia konferencja zaburzenia seksualne.doc)Karta zgłoszenia[ ]22 kB
Pobierz plik (konferencja program.pdf)konferencja program.pdf[ ]109 kB

Szanowni Państwo,

Prometriq Akademia Zarządzania zaprasza do udziału w ogólnopolskich bezpłatnych szkoleniach dla pracowników ochrony zdrowia:

- POZ pomaga żyć zdrowo

- e-MBA w ochronie zdrowia. Rozwój kompetencji analitycznych pracowników drogą do doskonałości placówek medycznych

- Certyfikowany Partner Centrum Zdrowia Psychicznego

więcej informacji w załączonym pliku