Wykonywanie zawodu

Dokument pwz, indywidualne i grupowe praktyki, przeszkolenie po przerwie

Przejdź do zakładki

Składki, pożyczki, zapomogi

Dział Księgowości zajmuje się składkami, pożyczkami, funduszem integracyjnym

Przejdź do zakładki

Kształcenie podyplomowe

Kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne, dokształcające, szkolenia, refundacja kosztów

Przejdź do zakładki

Komisje i zespoły problemowe

Organizacja konferencji, warsztatów, opiniowanie aktów prawnych

Przejdź do zakładki

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 5 czerwca 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.      NIPiP zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o udostępnienie danych na temat zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wśród pielęgniarek i położnych. Przekazujemy informację MZ w tej sprawie. (pisma w załączniku)
 
2.      Przekazujemy odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na zapytanie NIPiP w sprawie możliwości przeprowadzenia w podmiotach leczniczych porodów rodzinnych, tj. z udziałem osoby towarzyszącej. (korespondencja z MZ w załączniku)

3.      Przekazujemy monitoring aktów prawnych na dzień 5 czerwca br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla położnych rodzinnych / położnych podstawowej opieki zdrowotnej Aktualizacja z dnia 03.06.2020 r. Rekomendacje: Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego dr hab. n. o zdr. Grażyna Iwanowicz-Palus znajdują cię na stronie

https://www.gov.pl/web/zdrowie/aktualizacja-zalecen-w-stanie-epidemii-wirusa-sarscov2-dla-poloznych-rodzinnych-poz

 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 4 czerwca 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.      Przekazujemy opracowane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych wytyczne dla osób przystępujących do egzaminu - zasady zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS CoV-2, warunkujące bezpieczeństwo podczas przeprowadzania państwowego egzaminu specjalizacyjnego.

Wytyczne znajdują się na pod linkiem:  http://www.ckppip.edu.pl/news/390/121/Wytyczne-dla-osob-przystepujacych-do-egzaminu/d,zam_pub_all.html

2.      Komunikat GIS dot. aktualnej sytuacji epidemiologicznej COVID-1 (Opracowanie na dzień 29.05.2020 r. na podstawie danych WHO, ECDC, CDC) https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dot-aktualnej-sytuacji-epidemiologicznej-covid-19-nr-15-warszawa-29-maja-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-cdc/

3.      Przekazujemy monitoring aktów prawnych przygotowany na dzień 4 czerwca br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

 

Załączniki:
Pobierz plik (20200604_NIPiP_akty prawne.doc)20200604_NIPiP_akty prawne.doc[ ]497 kB

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 3 czerwca 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.      Przygotowana została kolejna rekomendacja przekazana przez Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia do stosowania przez  położne rodzinne/położne podstawowej opieki zdrowotnej wykonujące świadczenia zdrowotne w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Przypominamy, iż wszystkie procedury zamieszczane są na stronach Ministerstwa Zdrowia:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-dla-personelu-i-kierownikow-podmiotow-leczniczych

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikaty-dla-pielegniarek-i-poloznych

2.      Przekazujemy monitoring aktów prawnych przygotowany na dzień 3 czerwca br.

 Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Uchwała nr 359/2020/VII Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 21 maja 2020 roku w przedmiocie ustanowienia jednorazowej zapomogi specjalnej z tytułu śmierci Członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z powodu choroby COVID-19 w załączniku.

Dzieckiem w rozumienie niniejszej uchwały jest spokrewniona ze zmarłym członkiem samorządu zawodowego w linii prostej w pierwszym stopniu osoba zarówno pełnoletnia jak i niepełnoletnia.

W imieniu osoby niepełnoletniej działa przedstawiciel ustawowy tzw. rodzic lub opiekun prawny.

Załączniki:
Pobierz plik (20200603131010.pdf)20200603131010.pdf[ ]73 kB

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 2 czerwca 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane
i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.     Przekazujemy odpowiedź Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego na zapytanie NIPiP dotyczące objęcia dodatkowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków wszystkich pielęgniarek i położnych udzielających świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii COVID-19 w przypadku zakażenia koronawiursem SARS-CoV-2, doznania uszczerbku na zdrowiu lub poniesienia śmierci w następstwie zakażenia. (pismo NIPiP oraz odpowiedź MZ w załącznikach)
 
2.      Przekazujemy monitoring aktów prawnych – uzupełnienie do 1 czerwca br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 1 czerwca 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.      Przekazujemy informację o spotkaniu online w dniu 29 maja br. w sprawie uwag środowiska pielęgniarek i położnych do wspólnej deklaracji wyboru świadczeniodawcy POZ. (pismo w załączniku)
 
2.      Podczas dzisiejszego posiedzenia Senackiej Komisji Zdrowia przedstawiono informację na temat dotychczasowych działań w walce z epidemią koronawirusa:
·        problem przeprowadzenia badań przesiewowych dla medyków oraz innych grup zawodowych ( pracowników szkół, przedszkoli, żłobków)
·        oszacowano, iż obecna sytuacja epidemiologiczna jest stabilna, ale należy przygotować się na jesienny szczyt
Przedstawiono również plan dalszych działań podejmowanych w oparciu o opinie i ekspertyzy epidemiologów – gwarancja finansowania świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych.
 
3.      Przekazujemy monitoring aktów prawnych przygotowany na dzień 1 czerwca br.
 

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Załączniki:
Pobierz plik (20200529 notatka.doc)20200529 notatka.doc[ ]13 kB

Szanowni Państwo,

Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku we współpracy z Instytutem Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium oraz Panem Alfredem Walterem Wykładowcą i Liderem Instytutu Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium zapraszają na kolejną edycję szkolenia z zakresu psychotraumatologii praktycznej.

Szkolenie jest adresowane do osób pracujących w obszarze prewencji, profilaktyki, interwencji oraz pomocy osobom dotkniętym traumą.

Więcej informacji o szkoleniu w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (Warszawa 10.2020.pdf)Warszawa 10.2020.pdf[ ]576 kB

W dniu 01.06.2020 do Biura OIPiP w Katowicach wpłynęło pismo od Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Adama Bodnara, będące odpowiedzią na pismo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik dot. użytego sformułowania, iż eskalacja zarażeń koronawirusem SARS-CoV-2 wśród górników i pracowników kopalni jest spowodowana faktem, iż wielu z nich pozostaje w związkach małżeńskich z pielęgniarkami lub położnymi. Treść przesłanej odpowiedzi znajdą Państwo pod niniejszym tekstem.

Załączniki:
Pobierz plik (Rzecznik Praw Obywatelskich.pdf)Rzecznik Praw Obywatelskich.pdf[ ]46 kB

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 29 maja 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.     NIPiP zwróciła się do Głównego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o pilne opublikowanie wytycznych w zakresie przeprowadzenia testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla personelu medycznego pracującego w uzdrowiskach i pacjentów skierowanych do lecznictwa uzdrowiskowego. (pismo w załączniku)
2.     Odpowiedź MZ na propozycje NIPIP w sprawie wprowadzenia na czas epidemii doraźnych rozwiązań umożliwiających prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych metodą e-learning. (pismo w załączniku)
3.      Przygotowany został monitoring aktów prawnych na dzień 29 maja 2020 r.(w załącznik)

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 28 maja 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.      W związku z planowanym wprowadzeniem kolejnego etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 Ministerstwo Zdrowia zaprasza do przekazywania uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Projekt rozporządzenia)

2.      Narodowy Fundusz Zdrowia sfinansuje badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 studentom kierunków medycznych, którzy będą mieć kontakt z pacjentami w ramach zajęć praktycznych na uczelniach.
(https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/testy-na-koronawirusa-dla-studentow-kierunkow-medycznych,7726.html)

3.      Rzecznik Praw Pacjenta przypomina dlaczego zgłaszanie działań niepożądanych leków jest ważne. Co można określić dzięki zebranym informacjom, czy działanie niepożądane leku może zgłosić sam pacjent? Sprawdźcie dobre i złe praktyki w zakresie zgłaszania działań niepożądanych
https://www.gov.pl/web/rpp/dlaczego-zglaszanie-dzialan-niepozadanych-lekow-jest-wazne

Więcej o prawie do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP