W załączniku życzenia Krajowego Duszpasterstwa Służby Zdrowia

Załączniki:
Pobierz plik (List.pdf)List.pdf[ ]299 kB

Szanowni Państwo,

W załącznikach korespondencja pomiędzy Centrum Systemów Informujących Ochrony Zdrowia a Ministerstwem Zdrowia dotycząca zakresu zasad udostępniania danych zawartych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą („RPWDL”).

Załączniki:
Pobierz plik (Zał.1_Pismo CSIOZ.pdf)Zał.1_Pismo CSIOZ.pdf[ ]308 kB
Pobierz plik (Zał.2_Stanowisko MZ.pdf)Zał.2_Stanowisko MZ.pdf[ ]22 kB

Uchwały NRPiP i ORPiP w Katowicach w sprawie zasad i trybu kompensacji wynagrodzenia przez organy samorządu  pielęgniarek i położnych za czas zwolnienia od pracy pracownika będącego członkiem organu izby, tryb zwrotu kosztów podroży i innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez członka samorządu w związku z wykonaniem czynności na rzecz Izby lub jej organów w załącznikach

Szanowni Państwo,

stanowisko nr 9 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 sierpnia 2017r. w sprawie pilnej nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne oraz stanowisko Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach odnośnie poparcia tego stanowiska w załącznikach.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1545), wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.), obowiązuje wprost Szpitale niebędące przedsiębiorcami (tzw. dawniej publiczne). Pozostałe szpitale zobowiązane są do ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych na mocy rozporządzenia MZ z dnia 22 listopada 2013 r. o świadczeniach gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2016. poz. 694, z późn. zm.),  wydanego w wykonaniu delegacji art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.). Należy przy tym zauważyć, że par. 5 ust. 4 ww. rozporządzenia wskazuje, że „4. Zapewnienie opieki pielęgniarskiej lub położnych, o której mowa w ust. 1, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozporządzeniu, następuje z uwzględnieniem minimalnej liczby pielęgniarek lub położnych ustalonej na podstawie przepisów o działalności leczniczej.”. Innymi słowy w przypadku trudności w zastosowaniu przepisów rozporządzenia MZ z dnia 22 listopada 2013 r. powyższy przepis umożliwia kierownikowi podmiotu leczniczego będącego przedsiębiorcą zastosowanie finalnie przepisów rozporządzenia.

Szanowni Państwo,

Prometriq Akademia Zarządzania zaprasza do udziału w ogólnopolskich bezpłatnych szkoleniach dla pracowników ochrony zdrowia:

- POZ pomaga żyć zdrowo

- e-MBA w ochronie zdrowia. Rozwój kompetencji analitycznych pracowników drogą do doskonałości placówek medycznych

- Certyfikowany Partner Centrum Zdrowia Psychicznego

więcej informacji w załączonym pliku

Szanowni Państwo,

w związku z uruchomieniem Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK) wszystkie osoby, które założyły już konto w systemie oraz wysłały poprzez system wniosek w wersji papierowej z dniem 26 czerwca 2017 roku (poniedziałek) mogą zgłaszać się do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach przy ul. Francuskiej 16 - II piętro Dział Rejestru (Dział Prawa Wykonywania Zawodu) z dokumentem tożsamości w celu weryfikacji danych dotyczących akceptacji złożonego wniosku. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32-209 04 15 wew. 23