Część A. Miejsce i cel składania informacji

PIT-8C powinien być złożony w urzędzie skarbowym właściwym dla podatnika, na którego rzecz jest sporządzany. Właściwość ustala się na podstawie miejsca zamieszkania osoby fizycznej lub miejsca pobytu, w przypadku gdy nie posiada ona miejsca zamieszkania.

W punkcie 6 należy wskazać cel złożenia PIT-8C:

1. złożenie informacji,
2. korekta informacji - wariant nr 2 należy zastosować w przypadku złożenia deklaracji po raz kolejny w tym samym okresie rozliczeniowym.

Część B. Dane identyfikacyjne składającego

Osoba odpowiedzialna za złożenie informacji niebędąca osobą fizyczną w punkcie 7 powinna zaznaczyć 1 wariant oraz podać pełną nazwę i numer REGON (punkt 8). Natomiast osoba fizyczna powinna wypełnić część B w odmienny sposób: zaznaczyć wariant 2 w punkcie 7, a następnie przejść do punktu 9 i podać dane identyfikacyjne: nazwisko, pierwsze imię i datę urodzenia.

Część C. Dane podatnika


W części C.1. należy podać dane identyfikacyjne (pkt 10) podatnika (UWAGA: podatnikiem jest osoba, na której rzecz sporządzający dokonał wypłaty): NIP lub PESEL, a w kolejnych punktach: nazwisko, pierwsze imię oraz datę urodzenia. Problemy może rodzić ustalenie, który numer należy wpisać w punkcie 10. Numer PESEL jest przypisany dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT, nie są płatnikami podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. W pozostałych przypadkach powinno posługiwać się numerem NIP.

W części C.2. należy wskazać adres zamieszkania podatnika.

Część D. Wysokość przychodów (art. 20 ust. 1 updf)

W części D należy wskazać wartość oraz rodzaj przychodu. W rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o PIT są to przychody osiągnięte z innych źródeł, do których należą:

 • kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny,
 • kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego),
 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,
 • alimenty,
 • stypendia,
 • dotacje (subwencje) niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 updf,
 • przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach,
 • należne przychody (nawet gdy nie zostały faktycznie otrzymane) z działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku podatkowego.

Wskazany katalog ma charakter otwarty. Oznacza to, że obowiązek wykazania świadczenia może wystąpić w innych przypadkach, np. kary umowne.

W informacji nie należy wykazywać przychodów zwolnionych od podatku dochodowego oraz dochodów, od których zaniechano poboru podatku.

Część E. Wysokość wypłaconego stypendium (art. 21 ust. 1 pkt 40b updf)


Płatnik powinien wypełnić informację o wypłaconym stypendium, gdy świadczenia spełniają warunki wskazane w ustawie:

 • stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego,
 • stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe, udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych

– do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3800 zł;

Część F. Informacja o wysokości dochodów (art. 30b ust. 2 updf)


Część F należy wypełnić w przypadku:

 • odpłatnego zbycia papierów wartościowych,
 • realizacji praw wynikających z papierów wartościowych,
 • odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających,
 • odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną,
 • objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Obowiązek sporządzenia informacji występuje zarówno w przypadku, gdy podatnik na którego imię sporządzana jest informacja, osiągnął dochód lub wygenerował stratę.

W kolumnie b należy wskazać wartość uzyskanego przychodu, a w kolumnie c - koszty ich uzyskania. W kolumnie d wylicza się dochód, jeżeli taki wystąpił - czyli różnicę między przychodem i kosztem (kolumna b - kolumna c). Natomiast, jeżeli nie wystąpił dochód w kolumnie e należy wyliczyć stratę, a więc odjąć przychód od kosztów uzyskania przychodu (kolumna c - kolumna b). Następnie w pozycjach 45, 46, 47 oraz 48 należy wyliczyć odpowiednie sumy kwot z kolumn a,b,c i d.

Część G. Wysokość przychodów niewykazanych w części F

 

W części G należy wykazać przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i realizacji praw z nich wynikających, które nie podlegają przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w myśl art. 19 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Jeśli przychody nie podlegają opodatkowaniu, nie należy ich ujmować w formularzu.

Część H. Podpis osoby upoważnionej do sporządzenia informacji

 

W części H powinny złożyć podpisy osoby niebędące płatnikami, które wypełniły części D, F lub G danej informacji. W numerze 50 należy podać imię osoby odpowiedzialnej za sporządzenie informacji, a w kolejnej pozycji - jej nazwisko. Natomiast w pozycji numer 52 konieczne jest złożenie podpisu i pieczątki. Jest to istotny element deklaracji, gdyż niedopełnienie warunku podpisania dokumentu skutkuje jego unieważnieniem.

Część I. Podpis płatnika obliczającego i pobierającego podatek

 

Część I powinni wypełnić płatnicy stypendiów, którzy uzupełnili część E informacji. Nie należy zapominać o wypełnieniu wszystkich trzech pól w tej części, gdyż bez złożonego podpisu PIT-8C nie będzie miał mocy prawnej.

Część J. Adnotacje urzędu skarbowego

 

Za wypełnienie powyższej części J odpowiedzialny jest pracownik urzędu skarbowego.


formularz w formacie PDF Do wydrukowania formularzy PDF wymagany jest program Acrobat Reader w wersji 8.0 lub nowszej, dostępny na stronie www.adobe.com