Katowice, dnia 21 stycznia 2021 roku

Komunikat 1:

Informuję, że w dniu 21 stycznia 2021 roku ukazało się Obwieszczenie w Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale 2020 roku, które wyniosło 5.655,43 zł.

Zgodnie z powyższym, składka członkowska dla pielęgniarek, położnych :

- prowadzących indywidualne praktyki na własny rachunek;
- innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek (poza zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, na podstawie stosunku służbowego, wykonujących zawód  wyłącznie na podstawie umowy zlecenia);
- pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych na podstawie Uchwały nr 18 i 22 tekst jednolity VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016  wynosi 42,42 zł.

Komunikat 2:

Informuję, że w dniu 21 stycznia 2021 r. ukazało się Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2020 roku, które wyniosło 5 410,45 zł. 

Zgodnie z powyższym, wpis do rejestru (art. 105 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku, Dz. U.2018.2190 z dn. 23-11-2018 r., podlega opłacie, wynoszącej: 109,00 zł w przypadku praktyki zawodowej (2 %). Natomiast wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50 % wysokości opłaty tj. 54,50 zł.

Komunikat 3:

Opłata za wpis do rejestru organizatorów kształcenia pielęgniarek i położnych wynosi w 2021 roku 325,00 zł (6 %).

 

                                                                                             Czesława Brylak-Kozdraś

Skarbnik ORPiP w Katowicach

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH STATUS EMERYTA, RENCISTY LUB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi uchwałami nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej, tylko niepracujące pielęgniarki i położne, które posiadają status emeryta lub rencisty lub pobierają świadczenie przedemerytalne są zwolnione z opłacania składek członkowskich.

Pielęgniarki i położne, które posiadają status emeryta lub rencisty lub pobierają świadczenie przedemerytalne i równocześnie są zatrudnione zobowiązane są do odprowadzania składek członkowskich adekwatnie do uzyskanych przychodów z dodatkowego źródła zatrudnienia (za wyjątkiem emerytury, renty lub świadczenia przedemerytalnego).