W najbliższym czasie wejdą w życie zmiany w następujących aktach prawnych:

2019-10-11 - Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. 2019 poz. 1373 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001373

2019-10-17 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Dz.U. 2019 poz. 397 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000397

2019-10-17 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności Dz.U. 2012 poz. 738 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000738

Z dniem 23.08.2019 r. wszedł w życie art. 61a ustawy o zawodach pielęgniarek i położonych, wprowadzający dodatkowy urlop szkoleniowy.

Art. 61a [Urlop szkoleniowy]

1. Pielęgniarce i położnej podnoszącej kwalifikacje zawodowe w formach innych niż określone w art. 66 ust. 1 przysługuje, na jej wniosek i za zgodą pracodawcy, urlop szkoleniowy w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie, płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

2. Wymiar urlopu szkoleniowego dla pielęgniarki i położnej, o której mowa w ust. 1, jest ustalany przez pracodawcę w zależności od czasu trwania poszczególnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

3. Pielęgniarka i położna ma obowiązek niezwłocznie przedstawić pracodawcy dokument poświadczający jej udział w formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych innych niż określone w art. 66 ust. 1.

4. Urlop szkoleniowy w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie, płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, przysługuje również pielęgniarce i położnej, która zamierza odbyć kształcenie podyplomowe bez skierowania, o którym mowa w art. 61 ust. 3, na podstawie umowy zawartej z organizatorem kształcenia. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

27 maja 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami.

Ustawa ma na celu zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole, bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły, oraz zwiększenie efektywności świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, udzielanych w ramach tej opieki.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001078