UWAGA!!!!

Początkiem września br. weszła w życie ustawa z  dnia  14  sierpnia 2020  r.  o zmianie niektórych ustaw w  celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz. U. z 2020 r., poz. 1493), która to wprowadziła szereg zmian w regulacjach prawnych dotyczących ochrony zdrowia. Poniżej przedstawiamy te, które mają istotny wpływ na wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.

I.

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (art. 7)

1)      Zmieniona została treść art. 47 ust. 3, który określał osoby niepodlegające skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii, a dokładnie brzmienia pkt 4 w/w artykułu zgodnie z którym obecnie do takiej pracy nie mogą być kierowaniu również:

„4) inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi, na których przebieg ma wpływ zakażenie lub zachorowanie na chorobę zakaźną będącą przyczyną epidemii lub orzeczona choroba przewlekła ma wpływ na przebieg lub zachorowanie na chorobę zakaźną;"

2)      Dodano ust. 3b do art. 47 w brzmieniu:

„3b. Orzeczenie w sprawie choroby, o której mowa w ust. 3 pkt 4, wydaje lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny, której dotyczy choroba przewlekła, lub lekarz specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych.”

3)      Dodano ust. 5a i 5b do art. 47 w brzmieniu:

„5a. W ramach postępowania w sprawie rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust. 5, albo wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy:

1) wojewoda może wystąpić do konsultanta wojewódzkiego,

2) minister właściwy do spraw zdrowia może wystąpić do konsultanta krajowego

- z dziedziny medycyny, której dotyczy choroba przewlekła, lub z dziedziny chorób zakaźnych, celem uzyskania orzeczenia w sprawie choroby, o której mowa w ust. 3 pkt 4.

5b. Orzeczenie właściwego konsultanta wojewódzkiego albo właściwego konsultanta krajowego z dziedziny medycyny, której dotyczy choroba przewlekła, lub z dziedziny chorób zakaźnych, o którym mowa w ust. 5a, jest wydawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.”

Reasumując:

W/w przepis doprecyzowuje zasady dotyczące uzyskania przez osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi możliwości zwolnienia od skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii. Po pierwsze wskazuje sposób udokumentowania faktu posiadania takiej choroby, po drugie pozwala wojewodzie lub ministrowi zdrowia – w razie złożenia odwołania od decyzji w przedmiocie skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii lub wniosku o ponowne rozpoznanie takiej sprawy – do wystąpienia do konsultanta odpowiednio wojewódzkiego lub krajowego celem uzyskania orzeczenia w sprawie choroby przewlekłej osoby składającej takie odwołanie lub wniosek, a konsultanta zobowiązuje do wydania go w terminie 14 dni.  

 

II.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (art. 9)

1)      Do art. 49 dodano art. 6a w brzmieniu:

„6a. W przypadku ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, okres, o którym mowa w ust. 6, zostaje przedłużony o czas trwania danego stanu oraz o kolejne 90 dni od dnia jego odwołania.”

Reasumując:

W/w przepis dotyczy wydłużenia okresu na jaki została zawarta umowa o pracę z osobą wybraną w drodze konkursu lub wskazania na stanowisku naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek albo pielęgniarki oddziałowej. Zgodnie z przepisami umowę o pracę zawiera się z taką osobą na okres 6 lat (8 lat, jeżeli do osiągnięcia wieku emerytalnego pracownikowi brakuje nie więcej niż 2 lata). W sytuacji, gdy okres ten miałby upłynąć w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, automatycznie ulega on przedłużeniu o czas trwania danego stanu oraz o kolejne 90 dni od dnia jego odwołania.

 

III.

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (art. 12)

1)      Dodano ust. 4 do art. 8 w brzmieniu:

„4. Jeżeli kadencja organów izby, o której mowa w ust. 1, upływa w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.), lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru organów izby na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Zdanie drugie ust. 1 stosuje się.”

2)      Dodano art. 31a w brzmieniu:

,,Art. 31a. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, okręgowa rada, po podjęciu uchwały o braku możliwości przeprowadzenia okręgowego zjazdu w związku z ogłoszeniem takiego stanu, realizuje zadania, o których mowa w art. 30 pkt 1 w danym roku. "

Reasumując:

W sytuacji gdy kadencja organów izby upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub do 30 dni po ich odwołaniu, kadencja ulega przedłużeniu z mocy ustawy do czasu wyboru organów izby na nową kadencję – nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania w/w stanów.  Organy te działają do czasu pierwszego posiedzenia nowo wybranych organów.

Nadto gdy z powodu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie ma możliwości przeprowadzenia okręgowego zjazdu, wówczas okręgowa rada – po podjęciu uchwały w tym zakresie – ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwala roczny budżet w danym roku.

 

IV.

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (art. 13)

1)      Dodano ust. 1 a do art. 5 w brzmieniu:

„1a. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wykonywanie zawodu położnej może polegać również na udzielaniu pacjentom świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1) rozpoznawania warunków i potrzeb zdrowotnych,

2) rozpoznawania problemów pielęgnacyjnych,

3) planowania i sprawowania opieki pielęgnacyjnej,

4)samodzielnego udzielania w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,

5) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji,

6) edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia

- zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i umiejętnościami zawodowymi.”

2)      Dodano ust. 6 – 8 w art. 78 w brzmieniu:

„6. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych może być prowadzone:

1) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w odniesieniu do zajęć teoretycznych, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie kształcenia;

2) w formie indywidualnej w odniesieniu do szkolenia praktycznego, także w podmiocie, w którym aktualnie pielęgniarka, położna uczestnicząca w kształceniu jest zatrudniona.

7. W sytuacji, o której mowa w ust. 6 pkt 1, weryfikacja osiągniętych efektów kształcenia, z wyłączeniem egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 67 ust. 2, może odbywać się z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jej przebiegu i rejestrację.

8. Z dniem rozpoczęcia kształcenia w sposób, o którym mowa w ust. 6, organizator kształcenia informuje Centrum o stosowanych metodach i technikach kształcenia na odległość oraz o zmianach dotyczących placówek szkolenia praktycznego wskazanych w harmonogramie kształcenia, o którym mowa w art. 80 ust. 2 pkt 2.”

3)      Do art. 81 dodano pkt 3 w brzmieniu:

,,3) rejestrować przebieg zajęć teoretycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w zakresie obejmującym dźwięk; nośnik z zarejestrowanymi zajęciami stanowi integralną część dokumentacji przebiegu kształcenia podyplomowego."

Reasumując:

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, położne uzyskują prawo do wykonywania niektórych świadczeń zdrowotnych, opisanych w tym przepisie, pod warunkiem zgodności z posiadanymi kwalifikacjami i umiejętnościami zawodowymi.

Nadto w w/w stanach umożliwiono powadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zajęcia teoretyczne) oraz w formie indywidualnej (szkolenie praktyczne) oraz dokonanie weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia (z wyłączeniem egzaminu państwowego - specjalizacja) z wykorzystaniem technologii informatycznych określonych w przepisie.

 

V.

W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 16)

1)      Zmianie ulega art. 7f, zgodnie z którym obecnie:

,,Art. 7f. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii okres akredytacji, o którym mowa w art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 562, 567, 945 i 1493), kończący się w okresie ogłoszenia jednego z tych stanów, przedłuża się o 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. "

Reasumując:

W/w przepis przedłuża okres akredytacji na prowadzenie studiów na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo w sytuacji gdyby miałby się skończyć w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Informacje na ten temat znajdziecie Państwo również na stronie NIPIP: https://nipip.pl/zmiany-w-wykonywaniu-zawodu-pielegniarki-i-poloznej/