W dniu 31.01.2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o odpadach, która wprowadziła kilka zmian.

1)      W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, w którym BDO jest prowadzona, uniemożliwiającej sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów:

a) wprowadzono możliwość sporządzenia dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej lub elektronicznej poza BDO – przez cały czas trwania awarii

b) przekazujący odpady sporządza kartę przekazania odpadów odpowiedniej liczbie egzemplarzy dla każdego z posiadaczy odpadów – przekazującego odpady, każdego transportującego odpady oraz przyjmującego odpady,

c) kierujący środkiem transportu, którym są transportowane odpady jest obowiązany posiadać w trakcie transportu kartę przekazania odpadów lub jej kopię sporządzonej w formie pisemnej lub elektronicznej poza BDO

d) informacje zawarte w karcie ewidencji odpadów, karcie przekazania odpadów sporządzonej w formie papierowej lub elektronicznej poza BDO wprowadza się do BDO niezwłocznie po ustaniu awarii, nie później niż w terminie 30 dni od dnia ustania awarii

e) wzory kart przekazania odpadów oraz ewidencji odpadów stanowią załącznik do ustawy.

(art. 67 ust. 7 – 18)

2)      W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, w którym BDO jest prowadzona, uniemożliwiającej złożenie sprawozdań, podmioty obowiązane składają sprawozdania niezwłocznie po ustaniu awarii.

(art. 76 ust. 2a i 2b)

3)      Wprowadzono sankcje karne za niewprowadzanie lub niewprowadzanie w terminie do BDO informacji zawartych w dokumentach ewidencji odpadów sporządzonych w formie papierowej lub elektronicznej poza BDO – po ustaniu awarii.

(art. 180 ust.4)https://bdo.mos.gov.pl/

4)      W okresie do dnia 30.06.2020 r.:

a) dopuszcza się sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej z tym, że prowadzenie karty przekazania odpadów w formie papierowej jest dopuszczalne, jeżeli przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów w tej formie,

w takim wypadku trzeba jednak pamiętać że:

b) kierujący środkiem transportu, którym są transportowane odpady, jest obowiązany posiadać w trakcie transportu odpowiednio kartę przekazania odpadów lub jej kopię, sporządzoną w formie papierowej

c) dokumenty ewidencji odpadów sporządzone w formie papierowej wprowadza się do BDO niezwłocznie, wprowadzanie tych dokumentów należy zakończyć nie później niż w terminie do dnia 31 lipca 2020 r.

d) przekazujący odpady sporządza kartę przekazania odpadów lub kartę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy dla każdego z posiadaczy odpadów - przekazującego odpady, każdego transportującego odpady oraz przejmującego odpady

e) wzory karty przekazania odpadów oraz karty ewidencji odpadów stanowią załącznik do ustawy.

(art. 236a)

5)      Termin na sporządzenie sprawozdań rocznych dotyczących odpadów za rok 2019 wydłużono do 30 czerwca 2020 r.

(art. 237ea)

Szczegółowe informacje na temat zmian dotyczących rejestracji, ewidencji odpadów i sprawozdań o wytworzonych odpadach można znaleźć na stronie internetowej:

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-obowiazki-srodowiskowe/odpady-w-2020-r-rejestracja-ewidencja-i-sprawozdawczosc

oraz

https://bdo.mos.gov.pl/