Skład Zespołu:

1. Joanna Kuźnik- Przewodnicząca
2. Dorota Kasińska
3. Barbara Gardyjas
4. Zofia Kamińska
5. Barbara Kotlarz
6. Barbara Raczak
7. Grażyna Sajewicz
8. Jadwiga Skrzypiec
9. Anna Stachulska
10. Ewa Tobor
11. Maria Żalińska
12. Anna Żerucha-Swinarew


Do zadań zespołu należy:

  • opiniowanie projektów aktów prawnych poddanych konsultacji społecznej dotyczących ochrony zdrowia
  • organizowanie ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowo szkoleniowych dla położnych
  • promowanie zwodu położnej
  • omawianie bieżących problemów w życiu zawodowym i wpływaniu na ich rozwiązywanie
  • członkowie zespołu angażują się w doskonalenie zawodowe położnych , są autorkami programów kursów , kierownikami i sekretarzami kursów reprezentowaniu i dbaniu o interes oraz prestiż zawodowy położnej , reagowaniu na bieżące wydarzenia
  • współpraca z Polskim Towarzystwem Położnych oraz organizacjami
  • zrzeszającymi położne, Samorządem pielęgniarek i położnych, zespołami i
  • komisjami działającymi przy OIPIP w Katowicach
Terminy spotkań Zespołu