">

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach ogłasza nabór na Specjalizację w dziedzinie PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE dla pielęgniarek  i położnych (specjalizacja finansowana ze środków OIPiP w Katowicach).

Termin egzaminu – 20 listopada 2018 roku

Miejsce egzaminu oraz realizacji zajęć teoretycznych – Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Łaziska Górne ul. Wodna 15

Literatura do egzaminu wstępnego – Szczapa J. Podstawy neonatologii. Warszawa: PZWL; 2008

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SPECJALIZACJI:

1.       Posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej

2.       Posiadanie minimum 2 letniego stażu pracy w zawodzie pielęgniarki/położnej w ostatnich 5–ciu latach,

3.       Niekorzystanie ze specjalizacji finansowanej ze środków OIPIP w Katowicach  w ostatnich 5–ciu latach

4.       Posiadanie lub ukończenie do końca trwania specjalizacji kursu specjalistycznego z zakresu: Wywiad  i badanie fizykalne

5.       Dopuszczenie do specjalizacji na podstawie egzaminu wstępnego

OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W SPECJALIZACJI ZOBOWIĄZANE SĄ DO:

1.      Złożenie wniosku na specjalizację w systemie SMK – najpóźniej do dnia 31 października 2018 roku

2.      Dostarczenie do biura OIPIP w Katowicach ul. Francuska 16 najpóźniej do dnia 31 października 2018 roku następujących dokumentów:

·        Kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej

·        Zaświadczenie potwierdzające posiadanie minimum 2 letniego stażu pracy w zawodzie pielęgniarki/położnej w okresie ostatnich 5–ciu lat

·        Oświadczenie – załącznik do ogłoszenia.

Szczegółowe informacje dotyczące godziny egzaminu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Izby.