">

Uprzejmie informujemy, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach ogłasza kolejny nabór na specjalizację finansowanej ze środków własnych, dla członków OIPIP w Katowicach w dziedzinie Pielęgniarstwa Ratunkowego dla pielęgniarek.

  • Planowany termin egzaminu – 27 listopada 2018 roku
  • Miejsce egzaminu oraz realizacji zajęć – Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Łaziska Górne ul. Wodna 15
  • Literatura do egzaminu wstępnego: 1) Pielęgniarstwo ratunkowe – autorzy; Maria Kózka, Barbara Rumian, Marek Maślanka, PZWL Warszawa 2013 rok

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SPECJALIZACJI:

1. Posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

2. Posiadanie minimum 2 letniego stażu pracy w zawodzie pielęgniarki w ostatnich 5 – ciu latach,

3. Niekorzystanie ze specjalizacji finansowanej ze środków OIPIP w Katowicach  w ostatnich 5 – ciu latach

4. Posiadanie lub ukończenie do końca trwania specjalizacji kursu specjalistycznego z zakresu: Wywiad  i badanie fizykalne, EKG, RKO, RKO Noworodka

5. Dopuszczenie do specjalizacji na podstawie egzaminu wstępnego

OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W SPECJALIZACJI ZOBOWIĄZANE SĄ DO:

1. Złożenie wniosku na specjalizację w systemie SMK – najpóźniej do dnia 5 listopada 2018 roku. – nie dotyczy osób, które składały wniosek na pierwszy planowany termin tj. 11.10.2018 !!! ( Wnioski zachowują swoją ważność)

2. Dostarczenie do biura OIPIP w Katowicach ul. Francuska 16 najpóźniej do dnia 5 listopada 2018 roku następujących dokumentów:

Kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Zaświadczenie potwierdzające posiadanie minimum 2 letniego stażu pracy w zawodzie pielęgniarki w okresie ostatnich 5 – ciu lat

Oświadczenie – załącznik do ogłoszenia.

Szczegółowe informacje dotyczące godziny egzaminu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Izby.