">

Uprzejmie informujemy, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach planuje otwarcie specjalizacji finansowanych ze środków własnych OIPiP w Katowicach (ze składek) w dziedzinach:

1)  Pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek

2)  Pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SPECJALIZACJI:

1.       Posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

2.       Posiadanie minimum 2 letniego stażu pracy w zawodzie pielęgniarki w ostatnich 5–ciu latach,

3.       Regularne opłacanie składek na rzecz OIPiP w Katowicach,

4.       Niekorzystanie ze specjalizacji finansowanej ze środków OIPiP w Katowicach w ostatnich 5–ciu latach

5.       Dopuszczenie do specjalizacji na podstawie egzaminu wstępnego.

 PLANOWANY TERMIN EGZAMINU WSTĘPNEGO listopad 2019 roku

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SPECJALIZACJI (wraz z literaturą do egzaminu wstępnego) ZAMIESZCZANE BĘDĄ NA BIEŻĄCO NA STRONIE INTERNETOWEJ IZBY.

PROCES  REKRUTACJI ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W SYSTEMIE MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA – SMK

Osoby zainteresowane udziałem w kształceniu zobowiązane będą do założenia konta w systemie SMK (instrukcja dostępna na stronie internetowej Izby).

Logowanie na konkretną dziedzinę specjalizacji w systemie SMK możliwe będzie dopiero po zamieszczeniu przez Izbę specjalizacji w planach kształcenia z podaniem konkretnego terminu rozpoczęcia i zakończenia kształcenia (około września 2019 roku).

LITERATURA DO EGZAMINU WSTĘPNEGO:

Pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek:

- "Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego "autor Elżbieta Walewska, Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek:

- Pielęgniarstwo internistyczne. Podręcznik dla studiów medycznych. Talarska D., Zozulińska - Ziółkiewicz D. (red.) Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

- Pielęgniarstwo internistyczne. Jurkowska G., Łagoda K. (red.) Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

 WAŻNE !!!

Przypominamy, że w przypadku skorzystania z w/w specjalizacji u innego organizatora kształcenia:

1) Częściowa refundacja kosztów kształcenia podyplomowego ukończonego u innego organizatora:

- Przysługuje 1 raz w roku

- Obejmuje tylko 1 rodzaj kursu (specjalizacje lub kurs kwalifikacyjny lub kurs specjalistyczny lub kurs dokształcający)

- Pod warunkiem, że do dnia rozpoczęcia kształcenia OIPiP w Katowicach nie organizowała danego kursu/specjalizacji.