">

Uprzejmie informujemy, że w systemie SMK można już składać wnioski na specjalizację w dziedzinie Pielęgniarstwa Internistycznego finansowaną ze środków OIPiP w Katowicach.

 - Planowany termin egzaminu wstępnego – 20.11.2019 roku godzina 10.00 Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych ul. Wodna 15 Łaziska Górne.

 - Planowany termin zakończenia kształcenia – 16.05.2021 roku

 - Planowane miejsce realizacji zajęć teoretycznych – Katowice (sobota-niedziela co dwa tygodnie, w godzinach 9.00 – 16.00)

Osoby zainteresowane udziałem w specjalizacji zobowiązane są złożyć w systemie SMK wniosek na specjalizację oraz przedłożyć w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach następujące dokumenty:

1.       Kserokopię prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,
2.       Dokument potwierdzający posiadanie minimum 2 letniego stażu pracy w zawodzie pielęgniarki w okresie ostatnich 5–ciu lat (np. zaświadczenie o zatrudnieniu, świadectwo pracy)
3.       Zaświadczenie potwierdzające opłacanie składek na rzecz OIPIP w Katowicach (nie dotyczy osób, które opłacają składki indywidualnie)
4.       Oświadczenie (załącznik)

Wymagane dokumenty należy składać najpóźniej do dnia 11 października 2019 roku w siedzibie OIPIP w Katowicach przy ul. Francuska 16

Dodatkowe warunki dotyczące specjalizacji:

1)       Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest spełnienie przez pielęgniarkę wymogów zawartych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Wraz z wnioskiem o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego pielęgniarka jest zobowiązana przedłożyć zaświadczenie o ukończeniu:
a) kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa;
b) kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego.

Warunki o których mowa w ppkt a) i b) nie dotyczą pielęgniarek, które:
 -  są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art.3 pkt.6 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013r. poz. 757, z późn. zm.) lub
 -  posiadają dyplom ratownika medycznego lub
 -  zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS).

2)  Warunkiem zakończenia specjalizacji jest posiadanie kwalifikacji w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią:
a) dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r. lub
b) zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne lub
c) zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment lub
d) dyplomu uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa, począwszy od naboru 2012/2013.

3) Przed rozpoczęciem Modułu VII – Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami hematologicznymi uczestnik powinien posiada kwalifikacje do przetaczania krwi i jej składników na mocy obowiązujących przepisów prawnych (ważny kurs przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych).