Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Katowicach prowadzi rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe na obszarze właściwości Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

 

Wpisowi do prowadzonego przez Okręgową Radę rejestru podlegają wyłącznie przedsiębiorcy, prowadzący działalność regulowaną w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Rejestr może być prowadzony w systemie informatycznym.

Do rejestru wpisuje się następujące dane:

  1. oznaczenie organizatora kształcenia, adres jego siedziby, adres jego zamieszkania (jeżeli on jest inny niż adres siedziby) oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
  2. formę organizacyjno-prawną organizatora kształcenia,
  3. numer wpisu do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku przedsiębiorcy,
  4. określenie rodzaju, dziedziny i trybu kształcenia,
  5. datę i numer decyzji zatwierdzającej program kształcenia,
  6. miejsce prowadzenia kształcenia,
  7. planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia specjalizacji oraz kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych.

 


Podmiot wpisany do prowadzonego przez Okręgową Radę rejestru jest obowiązany zgłaszać jej wszelkie zmiany określonej powyżej danych, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.

Dane te, Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Katowicach przekazuje do Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w terminie 14 dni od dnia dokonania wpisu do rejestru.

Ewidencję wszystkich organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych prowadzi Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Do prowadzonej przez Centrum ewidencji organizatorów kształcenia wpisowi podlegają wszystkie te dane, które znajdują się w rejestrach podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych właściwych okręgowych rad pielęgniarek i położnych.

Opłata za wpis do rejestru organizatorów kształcenia pielęgniarek i położnych wynosi w 2022 roku 354,00 zł (6%)

nr. konta 87 1050 1214 1000 0007 0006 0734