w załączeniu informacja dotycząca wysokości składki członkowskiej dla praktyk zawodowych oraz osób wykonujących zawód poza granicami RP.

Załączniki:
Pobierz plik (pismo składki.pdf)pismo składki.pdf[ ]257 kB

1. Instrukcja rejestracji praktyki zawodowej pielęgniarek i
położnych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

2. Instrukcja dokonywania zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących
Działalność Leczniczą  

3.  Instrukcja składania wniosku o wykreślenie z Rejestru Podmiotów
Wykonujących Działalność Leczniczą

"OPŁATA ZA WPIS / ZMIANĘ WPISU DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ"

W dniu 18 stycznia 2017 roku ukazało się Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2016 roku, które wyniosło 4.275,69 zł.
Zgodnie z powyższym, wpis do rejestru (art. 105 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011roku,  Dz.U. nr 112, poz. 654) podlega opłacie, wynoszącej 86,00 zł w przypadku praktyki zawodowej (2%). Natomiast wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty tj. 43,00 zł.

Opłaty prosimy dokonywać na konto: ING 0/Katowice 87 1050 1214 1000 0007 0006 0734
z tytułem wpłaty „wpis indywidualnej /grupowej praktyki” lub „zmiana wpisu indywidualnej /grupowej praktyki pielęgniarki/położnej”.

Pielęgniarka, położna może wykonywać działalność leczniczą w formie jednoosobowe działalności gospodarczej jako:

  1. indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej;
  2. indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w miejscu wezwania;
  3. indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej;
  4. indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w miejscu wezwania;
  5. indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem;
  6. indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem.
Zgodnie z art. 5 ustawy o działalności leczniczej, pielęgniarki i położne mogą wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej oraz przepisach odrębnych, w szczególności na zasadach określonych w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej, po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej.

Pielęgniarka, położna może wykonywać działalność leczniczą w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek/położnych – art. 5 ust. 2 pkt 2 lit b ustawy o działalności leczniczej.

Podkategorie