">

Schemat postępowania dla osób zakładających działalność gospodarczą

  • Założenie konta na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)- epuap.gov.pl i złożenie wniosku o utworzenie profilu zaufanego ePUAP
  • Dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej we właściwym Urzędzie Gminy oraz dokonanie potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP
  • Wykupienie polisy obowiązkowego Ubezpieczenie OC dla indywidualnej praktyki –pielęgniarki/położnej (sumy gwarancyjne: 30000 euro na jedno zdarzenie, 150000 euro na wszystkie zdarzenia)
  • Dokument potwierdzający brak przerwy w wykonywaniu zawodu o której mowa w art. 26 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (np. świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczenie o współpracy w ramach umowy cywilno-prawnej).
  • Dokonanie opłaty za wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą  91,00 zł – na konto OIPiP w Katowicach: ING O/Katowice 87 1050 1214 1000 0007 0006 0734. W tytule przelewu proszę wpisać : „wpis do RPWDL”
  • Założenie konta na platformie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) – rpwdl.csioz.gov.pl (potwierdzenie dokonania opłaty za wpis do RPWDL) poprzez stronę internetową RPWDL do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

1. Instrukcja rejestracji praktyki zawodowej pielęgniarek i
położnych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

2. Instrukcja dokonywania zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących
Działalność Leczniczą  

3.  Instrukcja składania wniosku o wykreślenie z Rejestru Podmiotów
Wykonujących Działalność Leczniczą