Komunikat w sprawie zasad funkcjonowania warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty od dnia 1 kwietnia 2022 r. - analogiczne przepisy regulują funkcjonowanie warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarek i położnych znajduje się na stronie MZ https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-zasad-funkcjonowania-warunkowego-prawa-wykonywania-zawodu-lekarza-i-lekarza-dentysty-od-dnia-1-kwietnia-2022-r

Інформація

Повідомляємо, що в нинішньому правовому статусі процедуру нострифікації проводить польський університет з науковою категорією A+, A або B+ у дисципліні, якої стосується заявка. Щодо України, то вищезгадана нострифікація може включати лише дипломи закінчення університету І та І ступеня, отримані в Україні, а отже бакалавр, магістр. Якщо йде мова про такі українські дипломи, то для їх нострифікації особа має звернутися до Факультетів медичних наук польських медичних університетів.

Порядок нострифікації регулюється Постановою Міністра науки і вищої освіти від 28 вересня 2018 р. про нострифікацію дипломів про закінчення навчання за кордоном та підтвердження закінчення навчання на певному рівні (Вісник Законодавчих Актів від 2018 р., поз. 1881). Особа, яка подає заявку про визнання диплому про закінчення навчання за кордоном як еквівалент відповідного польського диплому та професійного звання, подає заявку до вищезазначеного обраного університету. До заявки слід додати диплом про закінчення, отриманий за кордоном, та документи, що дають змогу оцінити курс навчання, результати навчання та тривалість навчання, а також атестат, диплом або інший документ, на підставі якого особу зараховано на навчання, а також заяву про місце і дату народження. Документи, зазначені вище, можуть бути подані у виді копій, завірених як достовірні копії оригіналу університетом, який здійснює нострифікацію. Університет, який здійснює нострифікацію може після офіційної оцінки заявки попросити заявника надати звичайний переклад на польську мову вищезгаданих документів. В особливо обґрунтованих випадках університет, що здійснює нострифікацію, може вимагати від заявника надати переклад на польську мову документів, які дають змогу оцінити курс навчання, результати навчання та тривалість навчання, підготовлених та засвідчених присяжним перекладачем або підготовлених іноземним перекладачем та засвідчених компетентним консулом Республіки Польща.

Informacja

Uprzejmie informujemy, iż w aktualnym stanie prawnym postępowanie nostryfikacyjne prowadzi polska uczelnia posiadająca kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie, której dotyczy wniosek. W odniesieniu do Ukrainy ww. nostryfikacja może obejmować tylko dyplomy ukończenia studiów wyższych I i II stopnia uzyskane na Ukrainie a więc bakaławr, magistr. Jeśli chodzi o te ukraińskie dyplomy osoba powinna się kontaktować w celu ich nostryfikacji z Wydziałami Nauk o Zdrowiu na polskich uczelniach medycznych.

Postępowanie nostryfikacyjne reguluje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1881). Osoba ubiegająca się o uznanie dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu składa wniosek do ww. wybranej uczelni. Do wniosku należy dołączyć dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą oraz dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów oraz  świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego osoba ta została przyjęta na studia oraz oświadczenie o miejscu i dacie urodzenia. Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być złożone w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez uczelnię nostryfikującą. Uczelnia nostryfikująca może, po przeprowadzeniu oceny formalnej wniosku, zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia zwykłego na język polski dokumentów, o których mowa powyżej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczelnia nostryfikująca może zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia na język polski dokumentów umożliwiających ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów, sporządzonego i poświadczonego przez tłumacza przysięgłego albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Інформація

Повідомляємо, що медична сестра чи акушерка іноземка, наприклад з України, яка хоче працювати медсестрою чи акушеркою в Польщі, повинна отримати право виконувати професію медсестри чи акушерки в Польщі, яке надається окружною радою медичних сестер та акушерок, компетентних за місцем майбутнього виконання професії.

На даний момент існує можливість отримати право на виконання практики медсестри чи акушерки за різними процедурами. Перша процедура регулюється відповідно до ст. 35 та ст. 36 Закону від 15 липня 2011 року «Про професії медичної сестри та акушерки» (єдиний текст Вісника Законодавчих Актів від 2021 року, ст. 479 із змінами). Перша процедура закінчується отриманням Права на виконання професії медичної сестри або акушерки, що дає право працювати без обмежень за місцем її виконання.

У першій процедурі медична сестра або акушерка повинні звернутися до окружної ради медичних сестер і акушерок з заявкою для отримання обмеженого права на виконання практики медичної сестри або акушерки для проходження 6-місячного адаптаційного періоду в медичній установі. Відповідно до ст. 36 вище Закону, окружна рада медичних сестер і акушерок попередньо надає іноземцю, який не є громадянином країни-члена Європейського Союзу, обмежене право займатися професією на час адаптаційного стажування за умови, що він/вона відповідає наступним умовам:

Informacja

Uprzejmie informujemy, iż pielęgniarka lub położna cudzoziemiec np. z Ukrainy która chce pracować w zawodzie pielęgniarki lub położnej w Polsce powinna uzyskać w Polsce prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, które przyznaje okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa ze względu na miejsce przyszłego wykonywania zawodu.

Aktualnie istnieje możliwość uzyskania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej w ramach różnych trybów. Pierwszy tryb jest uregulowany w art. 35 oraz art. 36 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (j. t. Dz. U. z 2021r. poz. 479 ze zm.). Pierwszy tryb kończy się uzyskaniem PWZ pielęgniarki lub położnej, które uprawnia do pracy zawodowej bez ograniczeń w zakresie miejsca jej wykonywania.

W tym pierwszym trybie pielęgniarka lub położna powinna wystąpić do okręgowej rady pielęgniarek i położnych z wnioskiem o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, aby odbyć 6 miesięczny staż adaptacyjny w podmiocie leczniczym. W myśl art. 36 ww. ustawy okręgowa rada pielęgniarek i położnych przyznaje uprzednio cudzoziemcowi niebędącemu obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, ograniczone prawo wykonywania zawodu na czas odbycia stażu adaptacyjnego, o ile spełnia on następujące warunki:

Uzyskaj warunkowe prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Uzyskaj warunkowe prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(samodzielne wykonywanie zawodu)

Uzyskaj prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce
(wykonywanie zawodu samodzielnie po 1 roku pracy pod nadzorem)

Отримати умовне право на виконання професії медичної сестри або акушерки на території Республіки Польща

Отримати умовне право на виконання професії медичної сестри або акушерки на території Республіки Польща
(самостійне виконання професії)

Отримати право на виконання професії медичної сестри або акушерки у конкретній сфері професійної діяльності, на визначений час та місце
(самостійне виконання професії після 1 року праці під наглядом)

Wniosek można wysłać pocztą na adres:

Ministerstwo Zdrowia
Departament Rozwoju Kadr Medycznych
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym Ministerstwa

Udostępniamy numery telefonów, pod którymi można uzyskać informację dot. możliwości zatrudnienia pielęgniarek i położnych:  

+48 539 147 679

+48 883 840 965

+48 539 141 017

+48 883 840 967

Документи слід подати до міністра охорони здоров’я. Надання згоди дає змогу здійснювати професійну діяльність в Польщі протягом максимально 5 років.
Ми надаємо номери телефонів, за якими можна отримати інформацію про можливість працевлаштування медичних сестер та акушерок:

+48 883 840 961

+48 883 840 965

+48 539 147 679

+48 539 141 017

Aktualnie nie obowiązuje już przepis art. 26b ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej dotyczący powrotu do zawodu. Został on uchylony przez art. 11 ust. 2 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych z dnia 27 listopada 2020 r., który wszedł w życie od dnia 30.12.2020 r.

Równocześnie – na mocy art. 11 ust. 1 w/ ustawy - został wprowadzony nowy przepis do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, a mianowicie art. 26 ust. 5, zgodnie z którym w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pielęgniarka lub położna, o której mowa w ust. 1 (tj. która nie wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie), jest zwolniona z odbycia przeszkolenia, o którym mowa w ust. 1 (tj. przeszkolenie trwające nie dłużej niż 6 miesięcy pod nadzorem innej osoby uprawnionej do wykonywania odpowiednio zawodu pielęgniarki lub położnej), pod warunkiem że przez pierwsze 3 miesiące wykonywania zawodu udziela świadczeń zdrowotnych pod nadzorem innej pielęgniarki lub położnej.

UWAGA!

Zgodnie z art. 46 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, pielęgniarka i położna wpisana do rejestru pielęgniarek i położnych jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych o wszelkich zmianach danych wpisanych do w/w rejestru (w tym także o rozpoczęciu wykonywania zawodu po przerwie), jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

 

Aktualne brzmienie art. 26 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

1. Pielęgniarka lub położna, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierzają podjąć jego wykonywanie, mają obowiązek zawiadomić o tym właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych i odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie pod nadzorem innej osoby uprawnionej do wykonywania odpowiednio zawodu pielęgniarki lub położnej, legitymującej się co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym, zwanej dalej "opiekunem". Opiekuna wskazuje kierownik podmiotu, w którym odbywa się przeszkolenie.

2. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych określi miejsce, czas trwania i program przeszkolenia dla pielęgniarki i położnej, o których mowa w ust. 1.

2a. Okres przeszkolenia określonego zgodnie z ust. 2 wlicza się do okresu wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.

2b. Okres niewykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej rozpoczyna się z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy lub stosunku, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1-3, albo porozumienia - w przypadku wykonywania zawodu w ramach wolontariatu, oraz z dniem zakończenia lub zawieszenia wykonywania praktyki zawodowej.

3. Przeszkolenie może odbyć się również na podstawie umowy o pracę u pracodawcy, który zatrudnia albo ma zamiar zatrudnić pielęgniarkę lub położną, o których mowa w ust. 1, z zachowaniem warunków określonych w ust. 1.

4. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych określi, w drodze uchwały, ramowy program przeszkolenia, sposób i tryb odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia, mając na uwadze konieczność odnowienia wiedzy i umiejętności praktycznych przez pielęgniarki i położne powracające do wykonywania zawodu oraz czas, w którym pielęgniarka i położna nie wykonywały zawodu.

5. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pielęgniarka lub położna, o której mowa w ust. 1, jest zwolniona z odbycia przeszkolenia, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem że przez pierwsze 3 miesiące wykonywania zawodu udziela świadczeń zdrowotnych pod nadzorem innej pielęgniarki lub położnej.

WYTYCZNIE DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH DO WYKONYWANIA ZAWODU

zgodnie z art. 26b ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

(mających przerwę w wykonywaniu zawodu)


Art. 26b ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, wprowadził nowe rozwiązanie dla pielęgniarek/pielęgniarzy/położnych, chcących powrócić do wykonywania zawodu po przerwie dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.

Pielęgniarki/pielęgniarze/położne/położni chcący rozpocząć wykonywanie zawodu w trybie art. 26b ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, mający przerwę w wykonywaniu zawodu dłuższą niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, powinni:

1) przed rozpoczęciem wykonywania zawodu w podmiocie leczniczym – poinformować o zamiarze tym Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, tj. przesłać zawiadomienie w formie pisemnej;


wzór zawiadomienia do pobrania


UWAGA!

Pielęgniarka/położna – w myśl art. 19 ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, mogą wykonywać zawód:

 • w ramach umowy o pracę,
 • w ramach stosunku służbowego,
 • na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • w ramach wolontariatu,
 • w ramach praktyk zawodowych.


2) pielęgniarka lub położona w okresie pierwszych 2 tygodni wykonywania zawodu wykonuje obowiązki zawodowe we współpracy z inną pielęgniarką lub położną wykonującą zawód w tym samym podmiocie leczniczym;


UWAGA!

Czas wykonywania zawodu w trybie art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, wymagany do zaliczenia na poczet okresu przeszkolenia, pozostaje bez zmian, tj.:

 • 3 miesiące przy przerwie 5 – 10 lat,
 • 4 miesiące przy przerwie 10 – 15 lat,
 • 5 miesięcy przy przerwie 15 – 20 lat,
 • 6 miesięcy powyżej 20 lat.


3) okres wykonywania zawodu w trybie w/w artykułu właściwa okręgowa rada pielęgniarek i położnych zalicza do okresu przeszkolenia, jeżeli pielęgniarka lub położna zawiadomi o zamiarze wykonywania zawodu w terminie roku od dnia zakończenia wykonywania zawodu w trybie w/w artykułu;


UWAGA!

W tym celu należy złożyć wniosek o zaliczenie całości lub części okresu przeszkolenia pielęgniarki/położnej, która nie wykonywała zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a wykonywała zawód w trybie art. 26b ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz zaświadczenie z podmiotu leczniczego, w którym wykonywała zawód.

Wzór wniosku oraz wzór zaświadczenia do pobrania


UWAGA!

Stosownie do art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r., pielęgniarka i położna wpisane do rejestru są obowiązane do niezwłocznego zawiadomienia właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych o wszelkich zmianach danych,  jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Nadto rozpoczęcie wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej powoduje powstanie obowiązku odprowadzanie składek członkowskich na rzecz OIPIP w Katowicach.

 

Przed złożeniem wniosku, prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią niniejszych dokumentów.

W dniu 15 października 2020 r. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych podjęła uchwałę nr 408/VII/2020 w sprawie zaliczenia pielęgniarkom i położnym okresu wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej w trybie art. 26b ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze w związku z zakażeniami wirusem SARS-COV-2, na poczet całości lub części okresu przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki lub położnej dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat. W/w uchwała wprowadza instrukcję szczegółową, która te zasady precyzuje. Poniżej zamieszczono scan uchwały wraz z instrukcją szczegółową.

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej

(Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039)

Pielęgniarki i Położne, wpisane do Rejestru prowadzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych, zgodnie z Art. 46. Ustawy

"są obowiązane do niezwłocznego zawiadomienia właściwej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych o wszelkich zmianach danych, o których mowa w art. 44 ust. 1" tj. między innymi o zmianach dotyczących:

- imienia i nazwiska

- tytułu zawodowego

- ukończonej szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych, numeru dyplomu i daty jego wydania oraz roku ukończenia tej szkoły

- dacie i rodzaju ukończonego kształcenia podyplomowego, nazwę organizatora kształcenia wydającego zaświadczenie oraz w przypadku szkolenia specjalizacyjnego numer dyplomu oraz datę jego wystawienia

- nazwy pracodawcy oraz daty zatrudnienia i stanowiska, poczynając od daty rozpoczęcia wykonywania zawodu

"jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania"

Ponad to Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U.174.1038) w art.11 - zawierającym katalog obowiązków członków samorządu, w ust. 2, pkt 5) stanowi, że: pielęgniarka i położna ma obowiązek aktualizować dane w rejestrze pielęgniarek i rejestrze położnych.

USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

USTAWA z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych

Więcej informacji tutaj...

 

Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, pielęgniarka i położna wykonujące zawód:
 1. w ramach umowy o pracę;
 2. w ramach stosunku służbowego;
 3. na podstawie umowy cywilnoprawnej;

Okręgowa rada pielęgniarek i położnych, na wniosek pielęgniarki lub położnej będącej członkiem tej izby, wydaje:

 1. zaświadczenie stwierdzające, że pielęgniarka lub położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki lub położnej wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej;
 2. zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej;
 3. inne zaświadczenia wymagane przez odpowiednie władze lub organizacje państw członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej.


Wniosek o kwalifikacje znajduje się tutaj...