Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, pielęgniarka i położna wykonujące zawód:
 1. w ramach umowy o pracę;
 2. w ramach stosunku służbowego;
 3. na podstawie umowy cywilnoprawnej;
są obowiązane, w terminie 14 dni od dnia nawiązania stosunku służbowego lub zawarcia umowy, poinformować o tym fakcie okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu, wskazując:
 1. numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu;
 2. datę zatrudnienia i stanowisko, a w przypadku umów na czas określony - datę zakończenia umowy;
 3. miejsce wykonywania zawodu.

Zgodnie z art. 46 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, pielęgniarka
i położna wpisane do rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych, są obowiązane do niezwłocznego zawiadomienia właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych o wszelkich zmianach danych:
 1. imię (imiona) i nazwisko;
 2. nazwisko rodowe;
 3. imiona rodziców;
 4. płeć;
 5. miejsce i datę urodzenia;
 6. numer PESEL, a w przypadku jego braku - cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania;
 7. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 8. obywatelstwo (obywatelstwa);
 9. adres miejsca zamieszkania;
 10. tytuł zawodowy;
 11. numer zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu albo o ograniczonym prawie wykonywania zawodu oraz numery poprzednich zaświadczeń o prawie wykonywania zawodu z określeniem organu wydającego zaświadczenie i daty wydania;
 12. informację o posiadaniu prawa wykonywania zawodu w innym państwie niż Rzeczpospolita Polska;
 13. informację o ograniczeniach w wykonywaniu zawodu;
 14. nazwę ukończonej szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych, numer dyplomu i datę jego wydania oraz rok ukończenia tej szkoły;
 15. datę rozpoczęcia wykonywania zawodu;
 16. datę i miejsce rozpoczęcia i ukończenia stażu podyplomowego - jeżeli dotyczy;
 17. datę i rodzaj ukończonego kształcenia podyplomowego, nazwę organizatora kształcenia wydającego zaświadczenie oraz w przypadku szkolenia specjalizacyjnego - numer dyplomu oraz datę jego wystawienia;
 18. stopień naukowy, datę jego uzyskania oraz nazwę organu nadającego stopień;
 19. tytuł naukowy, datę jego uzyskania oraz nazwę organu nadającego tytuł;
 20. nazwę pracodawcy oraz datę zatrudnienia i stanowisko, poczynając od daty rozpoczęcia wykonywania zawodu;
 21. informację o prowadzeniu indywidualnej, indywidualnej specjalistycznej lub grupowej praktyki wraz z numerem wpisu do właściwego rejestru;
 22. informację o zaprzestaniu wykonywania zawodu;
 23. informację o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu;
 24. informację o przyczynie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu;
 25. stosunek do służby wojskowej - w odniesieniu do obywateli Rzeczypospolitej Polskiej,
jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Aktualizacji danych należy dokonać dostarczając arkusz zgłoszeniowy-aktualizacyjny oraz dokumenty poświadczające zmianę tj. :

- w przypadku zmiany nazwiska: kserokopię odpisu skróconego aktu małżeństwa (oryginał dokumentu do wglądu) oraz oryginał Prawa Wykonywania Zawodu,

- w przypadku ukończonej specjalizacji: kserokopię dyplomu ukończonej specjalizacji (oryginał dokumentu do wglądu) oraz oryginał Prawa Wykonywania Zawodu,

- w przypadku aktualizacji wykształcenia: kserokopię dyplomu wraz z kserokopią suplementu do dyplomu ukończenia studiów wyższych licencjackich lub magisterskich (oryginały dokumentów do wglądu),

- w przypadku aktualizacji ukończonych kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych, dokształcających: kserokopię zaświadczeń ukończonych kursów (oryginały dokumentów do wglądu).

W przypadku nie dostarczenia kompletu dokumentów aktualizacja nie zostanie dokonana.