Pielęgniarki i położne mogą wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej oraz przepisach odrębnych, w szczególności na zasadach określonych w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej, po wpisaniu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej.