Skreślenie z rejestru pielęgniarek/położnych prowadzonego przez  Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach następuje w przypadku:
  1. śmierci,
  2. prawomocnego pozbawienia prawa wykonywania zawodu z mocy orzeczenia sądu pielęgniarek i położnych lub wyroku sądu,
  3. zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu,
  4. przeniesienia się na teren działania innej izby lub wykonywania zawodu wyłącznie poza granicami RP,
  5. utraty obywatelstwa polskiego,
  6. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych.
Wniosek o wykreślenie z rejestru znajduje się tutaj...