Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki przysługuje osobie:
  1. posiadającej świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej bądź uzyskane w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej świadectwo lub dyplom, pod warunkiem że dyplom lub świadectwo zostały uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub dyplomem, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz że spełniają minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej;
  2. posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. której stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki;
  4. która wykazuje nienaganną postawę etyczną.
 
Prawo wykonywania zawodu położnej przysługuje osobie:
  1. posiadającej świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły położnych bądź uzyskane w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, pod warunkiem że dyplom lub świadectwo zostały uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły położnych lub dyplomem, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz że spełniają minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej;
  2. posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. której stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu położnej;
  4. która wykazuje nienaganną postawę etyczną.

 

Do uchwał w sprawach stwierdzenia i przyznania prawa wykonywania zawodu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące decyzji administracyjnych. Od ostatecznych uchwał podjętych w przedmiocie stwierdzenia i przyznania prawa wykonywania zawodu skargę do sądu administracyjnego może wnieść także minister właściwy do spraw zdrowia.

Na podstawie uchwał o stwierdzeniu lub przyznaniu prawa wykonywania zawodu okręgowa rada pielęgniarek i położnych dokonuje wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych i wydaje dokument "Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki", "Prawo wykonywania zawodu położnej", "Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki" albo "Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej".

Wszystkie wnioski dotyczące prawa wykonywania zawodu znajdują się w zakładce https://www.izbapiel.katowice.pl/pliki-do-pobrania/prawo-wykonywania-zawodu
 

UWAGA

Przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu dla cudzoziemców spoza unii Europejskiej