Zawód pielęgniarki/położnej może wykonywać wyłącznie osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu stwierdzone przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych - art. 7 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.). Przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu jest obowiązkowa.
 
Wpis do rejestru pielęgniarek/położnych dokonywany jest:
 1. z urzędu w stosunku do pielęgniarek/położnych, którym okręgowa rada pielęgniarek i położnych przyznała prawo wykonywania zawodu,
 2. na wniosek osoby zainteresowanej, która posiada prawo wykonywania zawodu ale:
  1. zmieniła miejsce wykonywania zawodu - dotychczasowe było na terenie działania innej izby okręgowej,
  2. zamierza podjąć wykonywanie zawodu na terenie działania określonej izby lub mimo, iż nie wykonuje już zawodu chciałaby być członkiem danej izby.
Osoby wpisane do rejestru z mocy prawa stają się członkami danej okręgowej izby pielęgniarek i położnych.


Członkowie samorządu mają prawo:

 1. wybierać i być wybierani do organów izb, z zastrzeżeniem art. 12 oraz art. 13 ust. 2-4 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych;
 2. korzystać z pomocy izb w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz ochrony właściwych warunków wykonywania zawodu;
 3. korzystać z ochrony i pomocy prawnej izb;
 4. korzystać z innych świadczeń izb i działalności samopomocowej.


Członkowie samorządu są obowiązani:

 1. postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz zasadami wykonywania zawodu określonymi w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej;
 2. sumiennie wykonywać obowiązki zawodowe;
 3. przestrzegać uchwał organów izb;
 4. regularnie opłacać składkę członkowską;
 5. aktualizować dane w rejestrze pielęgniarek i rejestrze położnych.


Wszystkie wnioski dotyczące prawa wykonywania zawodu znajdują się w zakładce https://www.izbapiel.katowice.pl/pliki-do-pobrania/prawo-wykonywania-zawodu