">

Poniżej prezentujemy przepisy prawne związane z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i zawodu położnej.
 1) Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych Pobierz...

a) Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz...

2) Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej Pobierz...

a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego Pobierz...

b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych Pobierz...

c) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych Pobierz...

d) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie składu komisji, trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz  szczegółowego sposobu i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych Pobierz...

e) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie Pobierz...

f) Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne Pobierz...

3) Ustawa o działalności leczniczej Pobierz...

a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami Pobierz...

b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów leczniczych Pobierz...

c) Rozporządzenie Ministra Zdrowia  w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą Pobierz...

e) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami Pobierz...

f) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą Pobierz...

g) rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą Pobierz...

h) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą Pobierz...

4) Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Pobierz...

a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Pobierz...


5) Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym Pobierz...


6) Ustawa o służbie medycyny pracy Pobierz...

a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zadań służby medycyny pracy, których wykonywanie przez osoby niebędące lekarzami wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji Pobierz...

7) Ustawa o publicznej służbie krwi Pobierz...

a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników Pobierz...

8) Ustawa o konsultantach w ochronie zdrowia Pobierz...

9) Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego Pobierz...

a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania Pobierz...

10) Ustawa o pomocy społecznej Pobierz...


11) Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
Pobierz...

a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych Pobierz...

12) Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej Pobierz...