Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 20 listopada 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPIP

1.      NRPiP skierowała pismo do Ministra Zdrowia z uwagami do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położonej - Załącznik nr 1.

2.      NRPiP skierowało pismo do Ministerstwa Zdrowia zawierające propozycje zmian do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej w zakresie usprawnienia wydawania zaświadczeń o kwalifikacjach wydawanych pielęgniarkom i położnym – Załącznik nr 2.

3.      Prezes NRPiP wystąpiła do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z uwagami do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę - Załącznik nr 3.

4.      Informacja o spotkaniu Zofii Małas Prezes NRPiP z Prezesem Rady Ministrów oraz Ministrem Zdrowia

5.      Przekazujemy monitoring aktów prawnych przygotowany na dzień 20 listopada br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP