ISO

„Nie ten zwycięży kto jest największy, ani ten kto jest najbardziej inteligentny, ale ten, kto najlepiej potrafi przygotować się do zmian.” /Karol Darwin/


Mając na uwadze konieczność stałego doskonaleniai funkcjonowania biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, świadczenia usług najwyższej jakości oraz podnoszenia kultury obsługi Klienta, Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach dr Mariola Bartusek podjęła decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2008.

W marcu 2011 roku w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach rozpoczęły się przygotowania do opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością. Wdrożony System Zarządzania Jakością został poddany auditowi certyfikującemu, który przeprowadziła niezależna jednostka certyfikująca TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.Audit certyfikujący obiektywnie potwierdził, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach ustanowiła i wdrożyła skuteczny System Zarządzania Jakością oraz spełnia wymagania normy ISO 9001:2008.    27 października 2011 roku Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach jako pierwsza z 45-u Izb działających na terenie Polski uzyskała Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008. Uroczyste wręczenie certyfikatu odbyło się podczas XXVII Okręgowego Zjazdu Wyborczego Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. Po upływie roku i dwóch lat od auditu certyfikującego Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach poddana została dwukrotnie auditowi nadzoru w celu utrzymana ważności certyfikatu.

W październiku 2014 roku w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach odbył się audit dla ponownej certyfikacji, po zakończeniu którego zespół auditorów  TÜV Rheinland potwierdził w raporcie skuteczność funkcjonowania systemu w odniesieniu do poprzedniego cyklu certyfikującego. Auditorzy oceniali zgodność systemu zarządzania z wymaganiami norm, a także skuteczność w realizacji założonych celów. Sprawdzali, czy wprowadzone w Izbie standardy zarządzania, wyznaczone normą ISO 9001:2008, są  stosowne i realizowane zgodnie z zasadą ciągłego doskonalenia, a procesy związane z  realizacją usług przebiegają prawidłowo.

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. uznał, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach spełnia wymagania normy ISO 9001:2008, co 27 października 2015 r. potwierdził wydając Certyfikat Nr 019810001219, który jest ważny do 26 października 2017 r.

Certyfikat ISO 9001 obejmuje swoim zakresem:„Usługi doradcze i szkoleniowe w ochronie zdrowia”.

 

Monika Chełmicka
Pełnomocnik ds. SZJ


POLITYKA JAKOŚCI

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach jest organem administracyjnym powołanym do realizacji spraw dotyczących członków samorządu OlPiP w Katowicach związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej. Polityka Jakości OlPiP w Katowicach polega na zapewnieniu wysokiej jakości świadczonych usług wynikających z ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych. Dla potrzeb realizacji założeń Polityki Jakości opracowano i wdrożono System Zarządzania Jakością, zgodny z wymaganiami normy ISO 9001, który jest nadzorowany przez Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością i doskonalony przez wszystkich pracowników OlPiP w Katowicach.

CELE STRATEGICZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OlPiP W KATOWICACH:

  • stałe podnoszenie poziomu obsługi pielęgniarek i położnych;
  • dbałość o pozytywny wizerunek Izby;
  • doskonalenie komunikacji pomiędzy pielęgniarką/położną a OlPiP, w tym zapewnienie przejrzystej polityki informacyjnej Izby.


POWYŻSZE CELE ZREALIZOWANE ZOSTANĄ PRZEZ:

  • doskonalenie systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001;
  • przestrzeganie obowiązujących procedur i przepisów określonych w aktach prawnych, Regulaminie Organizacyjnym Biura OlPiP w Katowicach i innych przepisach wewnętrznych;
  • stałe monitorowanie jakości świadczonych usług i ich doskonalenie, badanie zadowolenia oraz analizowanie potrzeb pielęgniarek i położnych;
  • sprawne, kompetentne i terminowe załatwianie spraw ;
  • usprawnienie obiegu dokumentów i informacji w OlPiP;
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz świadomości i odpowiedzialności za jakość wykonywanej pracy.


Deklarujemy stałe doskonalenie wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością oraz spełnienie wymagań klientów, normy ISO 9001 i przepisów prawnych dotyczących działalności OlPiP w Katowicach.Mariola Bartusek
Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach