">

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Katowicach w celu zapewnienia prawidłowego obiegu informacji i należytej ochrony interesów zawodowych członków samorządu na terenie zakładów pracy powołuje co 4 lata pełnomocników


Delegat może pełnić funkcje „pełnomocnika”. Jeżeli zachodzą okoliczności uzasadniające powołanie „pełnomocnika” w zakładzie pracy w którym nie pracuje żaden delegat Okręgowa Rada może powierzyć obowiązki „pełnomocnika” innemu członkowi samorządu , po uzyskaniu jego zgody. Pełnomocnictwo może być udzielone na czas określony i dotyczyć pewnej kategorii spraw lub być udzielone oddzielnie dla każdej sprawy zależnie od potrzeb i ustaleń Okręgowej Rady. 
„Pełnomocnik” działa w granicach pełnomocnictwa w imieniu ORPiP i na rzecz członków samorządu danego zakładu pracy lub określonego rejonu.

Do obowiązków „pełnomocnika” Okręgowej Rady należy:
  1. opiniowanie warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych 
  2. reprezentowanie samorządu w posiedzeniach Rad Społecznych 
  3. integrowanie środowiska pielęgniarek i położnych 
  4. informowanie członków samorządu o organizowanych szkoleniach , kursach i  konferencjach i możliwościach korzystania z nich 
  5. przekazywanie członkom samorządu wszelkich niezbędnych informacji o pracach OR oraz wszystkich działających komisji i zespołów problemowych, informacji w zakresie przepisów prawa dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarek i położnych 
  6. informowanie członków samorządu o zasadach korzystania z funduszu samopomocowego Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Pełnomocnicy maja obowiązek uczestniczyć w co miesięcznych spotkaniach w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych i składać sprawozdanie ze swojej działalności.

W załączeniu Uchwała dotycząca powołania Pełnomocników i ich rejonów.