Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Podstawa prawna

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 8a ustawy z dnia 19.04.1991r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 62 z 2002r. poz. 559 ze zmianami ) utworzony został w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny.
Celem działania ośrodka jest udzielanie pielęgniarkom i położnym, które są obywatelami państw członkowskich UE i zamierzają wykonywać zawód pielęgniarki lub położnej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej informacji na temat:
- uregulowań prawnych dotyczących wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej,
- uregulowań prawnych dotyczących ochrony zdrowia,
- ubezpieczeń społecznych.
Informacje w wymienionym zakresie są udzielane przez ośrodek również pielęgniarkom i położnym spoza krajów Unii Europejskiej. Informacje udzielane są zainteresowanym pielęgniarkom i położnym :
- w siedzibie Izby,
- podczas rozmowy telefonicznej,
- za pośrednictwem strony internetowej,
- w formie pisemnej droga pocztową (tradycyjną i elektroniczną)Zadania Ośrodka Informacyjno-Edukacyjnego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach:

1. udzielanie informacji pielęgniarkom i położnym, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej o uznawaniu ich dyplomów, świadectw oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
2. udzielanie informacji o obowiązującym stanie prawnym, w tym także o dyrektywach Unii Europejskiej,
3. udzielanie informacji w zakresie ogólnych zasad wykonywania zawodu pielęgniarkom i położnym, które są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska i zamierzają wykonywać lub wykonują zawód pielęgniarki lub położnej na stałe lub tymczasowo na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
4. udzielanie pielęgniarkom i położnym, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej informacji dotyczących uznawania formalnych kwalifikacji pielęgniarki i położnej,
5. udzielanie niezbędnych informacji cudzoziemcom spoza krajów Unii Europejskiej,
6. udzielanie informacji o adresach punktów informacyjnych w RP i w krajach Unii Europejskiej,
7. prowadzenie strony internetowej.