W  dniu 18 lipca 2016 r. przedstawiciele NRPiP spotkali się z p.o. Prezesa NFZ  Andrzejem Jacyną.  Spotkanie odbyło się na prośbę samorządu w związku z Zarządzeniem Nr 50 /2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 czerwca 2016r w sprawie  warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  w zakresie POZ

W trakcie spotkania Prezes NRPiP Zofia Małas przedstawiła problemy dotyczące:

  • - zmniejszającej się liczby uczniów w szkołach, co będzie skutkowało pogorszeniem dostępności do świadczeń z uwagi na niższe środki na realizację zadań,
  • - pozyskania środków na podwyższenie wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w gabinetach zabiegowych i punktach  szczepień  zgodnie z zawartym Porozumieniem,
  • - zmniejszenia z 2750 na 2500 liczby zadeklarowanych pacjentów na jedną pielęgniarkę POZ,
  • - zmniejszenia wskaźnika z 0,75 na 0,05 w świadczeniach pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

W takcie spotkania uzgodniono, że środki finansowe na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek POZ  od 1 września 2016 r.do 31 sierpnia 2017r. dla pielęgniarek i położnych będą wypłacone zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 23 września -2015r.
 

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem NRPIP dotyczącym warunków zawarcia umowy w zakresie poz.

Załączniki:
Pobierz plik (Stanowisko NRPIP1.pdf)pismo2[pismo1]279 kB
Pobierz plik (stanowisko NRPIP.pdf)pismo1[ ]579 kB

w związku z licznymi sygnałami dotyczącymi nieprawidłowości w realizacji podwyżek dla pielęgniarek i położnych NRPIP zwróciła się do Ministra Zdrowia z pismem wnoszącym o podjęcie działań zmierzających do ujednolicenia interpretacji przepisów rozporządzenia MZ z dnia 14 października 2015r zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, w załączeniu do wiadomości pismo zawierające odpowiedź Ministra Zdrowia, pismo NFZ oraz pismo NRPIP.

Załączniki:
Pobierz plik (odpowiedż MZ-1.pdf)odpowiedż MZ-1.pdf[ ]2595 kB
Pobierz plik (pismo NFZ.pdf)pismo NFZ.pdf[ ]491 kB
Pobierz plik (pismo NRPiP-1.pdf)pismo NRPiP-1.pdf[ ]760 kB
Pobierz plik (pismo poz.pdf)pismo poz.pdf[ ]279 kB

Informacja w sprawie opiniowania sposobu podziału dodatkowych środków
przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne

 

Informujemy, iż obowiązujące przepisy prawa w zakresie treści wniosku składanego przez Śwadczeniodawcę celem wydania opinii przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Połoznych w Katowicach co do sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne, nie nakładają żadnych szczególnych wymogów w tym zakresie. Treść wniosku, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2015.1628) winna wskazywać na kwotę dodatkowych środków w przeliczeniu na etat (lub równoważnik etatu) oraz termin, na jaki podana kwota jest przeznaczona, z uwaględnieniem okresów wskazanych w ww rozporządzeniu i dat granicznych zmieniających wysokość tych kwot.

Podane wzory formularzy oraz tabel na stronie internetowej Izby stanowią wyłącznie propozycję dla Świadczeniodawców składających wnioski o opinię, co do sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne. Korzystanie z nich nie jest obligatoryjne.

 

Załączniki:
Pobierz plik (opinia prawna dot podwyzek.odt)opinia prawna dot podwyzek.odt[ ]29 kB